Works - 198521-2021

21/04/2021    S77

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden

2021/S 077-198521

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail bv
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Wouter Smits
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Telefoon: +31 642230924
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk - Innovatiepartnerschap ASAP ERTMS

Referentienummer: E-R50010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

ProRail vraagt om hulp bij het versnellen van de uitrol van ERTMS. Het gaat hierbij om:

— slimmere behuizingen: we zijn benieuwd naar de mogelijkheden voor gecombineerde behuizingen. ProRail is daarbij op zoek naar behuizingen die klimaatbestendig, circulair, Co2-neutraal en snel plaatsbaar zijn,

— sneller ontwerpen: bedenk oplossingen om het maken van geïntegreerde spoorontwerpen te versnellen,

— kabels en leidingen: de objecten van ERTMS moeten voeding en signalen kunnen ontvangen. Hoe kunnen we het proces van kabels identificeren en leggen versnellen en goedkoper maken?

— slim bouwen langs de baan: Kom met een slimme oplossing waarmee we hinder voor reizigers en verladers zoveel mogelijk kunnen beperken bij het plaatsen van diverse objecten,

— wildcard: hebben jullie een innovatie die ProRail helpt bij het versneld implementeren van ERTMS, maar niet binnen deze vraagstukken past. Schrijf dan in op de wildcard.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 375 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zie selectieleidraad

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zie selectieleidraad

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Innovatiepartnerschap
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 144-355555
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

ASAP ERTMS - Perceel A1, B1, C1, D en E1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 34
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 34
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heijmans Infra bv
Nationaal identificatienummer: 17104126
Postadres: Graafsebaan 67
Plaats: Rosmalen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5248 JT
Land: Nederland
E-mail: CHellings@heijmans.nl
Telefoon: +31 650179656
Fax: +31 735436412
Internetadres: http://www.heijmans.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Movares Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 30124367
Postadres: Daalseplein 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 SX
Land: Nederland
E-mail: anita.van.eijk@movares.nl
Telefoon: +31 22475007
Internetadres: http://www.movares.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Delta PI
Nationaal identificatienummer: 09121009
Postadres: Van Voorst tot Voorststr 59
Plaats: Vught
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5262 AM
Land: Nederland
Internetadres: http://www.delta-pi.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tizzin bv
Nationaal identificatienummer: 74317865
Postadres: Vennestraat 42 N
Plaats: Lisse
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2161 LE
Land: Nederland
E-mail: michel.bosman@tizzin.com
Telefoon: +31 621293429
Internetadres: https://tizzin.com/nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VRS Railway Industry bv
Nationaal identificatienummer: 58726144
Postadres: Vleugelboot 32 a
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3991 CJ
Land: Nederland
E-mail: erik.bakker@vialis.nl
Telefoon: +31 306943500
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GeoNext bv
Nationaal identificatienummer: 60524014
Postadres: Willem Arntszlaan 115-B
Plaats: Den Dolder
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3734 EE
Land: Nederland
E-mail: info@geonext.nl
Telefoon: +31 683655226
Internetadres: http://www.geonext.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strukton Rail Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 30139439
Postadres: Westkanaaldijk 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3542 DA
Land: Nederland
E-mail: maayke.marie@strukton.com
Telefoon: +31 302486974
Internetadres: http://www.struktonrail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pilz Nederland
Nationaal identificatienummer: 23086408
Postadres: Havenweg 22
Plaats: Vianen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4131 NM
Land: Nederland
E-mail: r.kool@pilz.nl
Internetadres: http://www.pilz.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rail Connected
Nationaal identificatienummer: 67449166
Postadres: Van Slingelandtstraat 113
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2582 XL
Land: Nederland
E-mail: jw@railconnected.eu
Telefoon: +31 655852240
Internetadres: http://www.railconnected.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

ASAP ERTMS - Perceel A2, B2 en C2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allinq Group bv
Nationaal identificatienummer: 08085412
Postadres: Fahrenheitstraat 27 29
Plaats: Harderwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3846 BM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VolkerRail Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 30142333
Postadres: Lange Dreef 7
Plaats: Vianen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4131 NJ
Land: Nederland
E-mail: calculatie@volkerrail.nl
Telefoon: +31 347354444
Fax: +31 347354559
Internetadres: http://www.volkerrail.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strukton Rail Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 30139439
Postadres: Westkanaaldijk 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3542 DA
Land: Nederland
E-mail: maayke.marie@strukton.com
Telefoon: +31 302486974
Internetadres: http://www.struktonrail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAM Infra Rail bv
Nationaal identificatienummer: 23041121
Postadres: Stadionstraat 40
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4815 NG
Land: Nederland
E-mail: calculatie.infrarail@bam.com
Telefoon: +31 651464578
Internetadres: http://www.bam.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2021