Services - 198528-2017

26/05/2017    S100    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne i podobne

2017/S 100-198528

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie
OW-ZP.7720.12.2017
ul. Chełmżyńska 9
Warszawa
04-247
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Jakubiec
Tel.: +48 223261011
E-mail: zp.warszawa@amw.com.pl
Faks: +48 223261001
Kod NUTS: PL12

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amw.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amw.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem skarbu państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń internatowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Wolnej Wszechnicy 5 w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: OW-ZP.7720.12.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń internatowych zlokalizowanych w budynku (na I, II,III i IV piętrze) przy ul. Wolnej Wszechnicy 5 w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową z oryginałami wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz opinii w tym Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

3. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

4.Ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t.j.).

5.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 t.j.).

6.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tec.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Warszawy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację projektową z oryginałami wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz opinii w tym Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

2WYKONAWCA dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

3Ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t.j.).

4Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 t.j.).

4Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.).

6Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) 7Normami techniczno-budowlanymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8 Ww. opracowania WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać również w wersji elektronicznej.

Zgodnie z pfu oraz zakresem Dokumentacji Projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 92
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz podstawę do dysponowania takimi osobami którzy posiadają uprawnienia do projektowania (art. 13 ust 1 Prawa budowlanego) w specjalnościach:

a) architektonicznej;

b) konstrukcyjno – budowlanej;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych;

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

Wykonawca może przewidzieć do wykonania zamówienia jedną, dwie lub więcej osób posiadających sumarycznie wszystkie uprawnienia wskazane powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie ul. Chełmżyńska 9 – kancelaria.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

3 000.00 zł (słownie: trzech tysięcy zł 00/100);

2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C- cena oferty brutto – 60 %;

2) T- termin wykonania zamówienia: 20 %

3) D-ilość wykonanych projektów: 10 %

4) G-gwarancja na wykonany projekt: 10 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017