Services - 198533-2017

26/05/2017    S100    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

2017/S 100-198533

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Toruń
Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Tel.: +48 566118742
E-mail: wp@um.torun.pl
Faks: +48 566118636
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.torun.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.torun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 10
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Inwestycji i Remontów
Tel.: +48 566118840
E-mail: wiir@um.torun.pl
Faks: +48 566118842
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.torun.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”.

Numer referencyjny: 81/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71250000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentację projektową zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”.

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

— Opracowanie obejmuje budynek mieszkalny wraz z oficyną przy ul. Mickiewicza 57. Budynek znajduje się w zachodniej części Torunia (Bydgoskie Przedmieście), dz. nr 204, 204/18 obręb 8;

— Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Powierzchnia użytkowa 587,86 m², powierzchnia piwnicy 182,38 m². Oficyna jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 85,28 m²;

— Funkcja budynku będzie obejmować mieszkania wspomagane (chronione) dla seniorów oraz dzienne formy usług opiekuńczych (klub seniora). Dokładniejszy opis w załączniku – materiały wyjściowe (stanowiącym załącznik do SIWZ);

3.Szczegółowy opis zawiera SIWZ i załączniki do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Toruń,

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentację projektową zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”.

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

— Opracowanie obejmuje budynek mieszkalny wraz z oficyną przy ul. Mickiewicza 57. Budynek znajduje się w zachodniej części Torunia (Bydgoskie Przedmieście), dz. nr 204, 204/18 obręb 8;

— Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Powierzchnia użytkowa 587,86 m², powierzchnia piwnicy 182,38 m². Oficyna jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 85,28 m²;

— Funkcja budynku będzie obejmować mieszkania wspomagane (chronione) dla seniorów oraz dzienne formy usług opiekuńczych (klub seniora). Dokładniejszy opis w załączniku – materiały wyjściowe (stanowiącym załącznik do SIWZ);

— Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

a) przebudowę obiektu, budowę instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacji i w razie potrzeby klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych;

b) kapitalny remont budynku;

c) dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

— Obiekt jest położony w terenie zabytkowym i wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków;

— Adaptowany obiekt musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym;

— Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów;

— Powyższe opracowanie musi uzyskać akceptację użytkownika;

— Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. „Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” (oprac. z 28.10.2015 r., zm. 15.6.2016 r., stanowiące załącznik do SIWZ);

— Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski” (oprac. Ministerstwa Gospodarki z października 2014 r., stanowiące załącznik do SIWZ);

— Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. „Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności”(oprac. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r., stanowiące załącznik do SIWZ).

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz pozostałe informacje zawarte są w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, określonych w SIWZ, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 20 325,20 PLN netto.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert

a) cena oferty – 60 %

b) okres rękojmi w miesiącach – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w sposób należyty co najmniej: dwie usługi projektowe obejmujące swoim zakresem obiekty kubaturowe (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych) o wartości pracy projektowej nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda.

2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

— architektonicznej- min. 1 osoba

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych – min. 1 osoba,

wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych specjalności.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

Etap I, tj. projekt koncepcyjny:

— rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy

— zakończenie – nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy,

Etap II, tj. projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy

— rozpoczęcie – po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego

— zakończenie – nie później niż 14 tygodni od zawarcia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają następujące warunki udziału.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają z ofertą następujące dokumenty:

1) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

2 ) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Inne dokumenty:

— oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ).

— oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców.

— dowód wniesienia wadium

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć wykonawca krajowy lub wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 4.3 SIWZ.

6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

7. Informacje o wadium: Wadium w wysokości: 400 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie oraz

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dz.U. UE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego

właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017