Services - 198638-2021

21/04/2021    S77

Poland-Warsaw: Motor vehicle insurance services

2021/S 077-198638

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polregio Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kolejowa 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-217
Country: Poland
E-mail: zakupy@polregio.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.polregio.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.polregio.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych

Reference number: PZP1.240.48.2021
II.1.2)Main CPV code
66514110 Motor vehicle insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie casco pojazdów szynowych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym Zamawiającego lub w posiadanie, których Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy w sprawie zamówienia.

Pojazdy podlegające ubezpieczeniu określone zostały w dokumentach zamówienia.

Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy zostaną objęte ochroną na warunkach umowy w ramach limitu przewidzianego w klauzuli automatycznego pokrycia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych (część podstawowa)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66514110 Motor vehicle insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym Zamawiającego lub w posiadanie, których Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy w sprawie zamówienia.

Pojazdy podlegające ubezpieczeniu określone zostały w dokumentach zamówienia.

Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy zostaną objęte ochroną na warunkach umowy w ramach limitu przewidzianego w klauzuli automatycznego pokrycia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia) wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 18 sierpnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych (część dodatkowa)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66514110 Motor vehicle insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym Zamawiającego lub w posiadanie, których Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy w sprawie zamówienia.

Pojazdy podlegające ubezpieczeniu określone zostały w dokumentach zamówienia.

Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy zostaną objęte ochroną na warunkach umowy w ramach limitu przewidzianego w klauzuli automatycznego pokrycia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia) wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 18 sierpnia 2021 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym na platformie zakupowej eB2B pod adresem (https://polregio.eb2b.com.pl/), zwanej dalej także „platformą”. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony/ą nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej/jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999, ze zm.) lub inny dokument równoważny potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski — w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie wystawia, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

2. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokument, o którym mowa w ust. 1.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) 121 000,00 PLN – w zakresie zadania nr 1;

2) 12 500 – w zakresie zadania nr 2.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Szczegółowe wymagania i warunki wniesienia i zwrotu wadium zostały określone w dokumentach zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej dla każdego zadania, w zakresie którego w postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 niepodlegające odrzuceniu oferty.

2. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Fax: +48 22458700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021