TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 198657-2017

26/05/2017    S100    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 100-198657

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
00-973
Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Tel.: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkpsa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Polskie Koleje Państwowe S.A.
przetargi@pkp.pl
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Paśnik
E-mail: przetargi@pkp.pl
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkpsa.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Jawor.

Numer referencyjny: KIZ/2017/WNP-006520
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Jawor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jawor.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Jawor.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacji projektowej, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

4. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

5. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 392
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 120 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zmianami), o kubaturze nie mniejszej niż 6000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznych, które zostały wykonane w ramach jednego odrębnego zamówienia/umowy), przy czym wartość każdej wykazanej usługi nadzoru musi wynosić nie mniej niż 180.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dwa zamówienia (umowy) na usługę nadzoru inwestorskiego muszą obejmować budynek będący pod nadzorem/opieką konserwatora zabytków lub wpisany do rejestru zabytków.

Zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań budowy lub przebudowy obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej,

— roboty budowlane wykończeniowe w zakresie malowania, urządzania i wyposażania wnętrz,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),

— r oboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji.

b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie – odpowiednie do pełnionej funkcji:

— Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),

oraz

posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

(....),

Uwaga!

Z uwagi na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu ogłoszenia) szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone w Załączniku nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 031-056422
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (Centrala), Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – rozdział XIV SIWZ,

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarty jest w rozdziale X SIWZ,

3. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium „cena brutto” (C) – waga 100 %

4. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi zawierać następujące dokumenty (rozdział XVI SIWZ)

1) wypełniony Formularz ofertowy – wzór Załącznik nr 1 do SIWZ,

2) wypełniony jednolity dokument zgodnie z rozdziałem X SIWZ,

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,

4) wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto (wynagrodzenia całkowitego ryczałtowego brutto) podanej

w ofercie (rozdział XXIII SIWZ),

5) jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

5. Zmiany umowy zostały przewidziane w § 10 wzoru umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

6. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Roboty określone w postępowaniu nr. KIZ/2017/WNP-6519 pn. „Przebudowa dworca kolejowego Jawor” – będą wykonywane w okresie od 53 tygodni do 56 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy na ich realizację. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie usługi serwisu i konserwacji urządzeń technicznych w okresie gwarancji, to 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017