Services - 198667-2017

26/05/2017    S100    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 100-198667

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej
525-10-03-814
ul. Brzozowa 35
Warszawa
00-258
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Mondzielewski
Tel.: +48 224210621
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Faks: +48 224210633
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cea.art.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.e-cea.pl/cea/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie 100/2017 – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku PSM I stopnia w Lubinie.

Numer referencyjny: FS.2601.103.2017.KM
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pełnienia obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lubinie – ul. Kilińskiego 8, 59-300 Lubin.

2. Wykonawca, mając na względzie zakres prowadzonych robót budowlanych, ma zapewnić udział branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia w liczbie i w zakresie czasowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robót budowlanych.

4. Informacje pomocnicze:

a) Szacunkowa wartość robót, których dotyczy nadzór inwestorski została określona na kwotę 986 939,62 PLN netto.

b) Zakres wykonywanych przez wykonawcę prac szczegółowo określają:

— Projekt budowlany,

— Projekt wykonawczy,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

— Przedmiary robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71318000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Kilińskiego 8, 59-300 Lubin.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą w szczególności:

a) realizacja obowiązków przypisanych Nadzorowi Inwestorskiemu zawartych w umowie na realizację robót budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ)

b) prowadzenie nadzoru nad wykonaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót;

c) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, w tym zwoływane z inicjatywy przedstawiciela Zamawiającego;

d) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, przygotowywania projektów korespondencji związanej z prowadzonymi robotami na rzecz administracji i organów kontrolnych;

e) inicjowanie lub opiniowanie propozycji zmian do umowy, lub realizacji robót dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp), w tym weryfikacji konieczności ich wykonania, zgodności z przepisami prawa, przygotowania niezbędnej dokumentacji. W tym samym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań i materiałów, bądź to w przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej.

f) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację robót;

g) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z Prawem Budowlanym;

h) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;

i) zarządzanie zespołem branżowych inspektorów nadzoru

j) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora;

k) terminowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych, w tym opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca w tym zakresie z Inwestorem, projektantem i wykonawcą robót budowlanych;

l) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora;

m) w okresie 1 roku od odbioru końcowego robót budowlanych wspieranie działań Zamawiającego mającego na celu realizację obowiązków wykonawcy robót budowlanych wynikających z gwarancji i rękojmi.

n) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego oraz zasadami działania Inspektora nadzoru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.03.01-00-0198/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz z nr ewidencyjnym członka, terminem ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej albo informacje dotyczące prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie kraju pochodzenia osoby wskazanej na obszarze UE (w tym informacji o posiadanym ubezpieczeniu, lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Przy czym Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe nie częściej niż raz na 2 miesiące, w zależności od procentowego zaawansowania nadzorowanych robót budowlanych. Wysokość procentowego zaawansowania nadzorowanych robót budowlanych ustalana będzie przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych robót. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości umowy, a faktura końcowa wynosząca 20 % zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego zadania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2017
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, ul. Miodowa 24a – świetlica.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione powinny stawić się 5 minut przed otwarciem ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu usług o podobnym charakterze.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2017