Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 198821-2022

Submission deadline has been amended by:  250341-2022
15/04/2022    S75

Polska-Zagnańsk: Lampy i oprawy oświetleniowe

2022/S 075-198821

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zagnańsk
Krajowy numer identyfikacyjny: 9591671296
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 8
Miejscowość: Zagnańsk
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 20 – 050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Meus
E-mail: jst@wechsler.pl
Tel.: +48 515032361
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zagnansk.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk

Numer referencyjny: PZ.271.1.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadanie p.n. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk, która obejmuje.

1) Modernizacji podlegać będzie 598 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy w tym:

• wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 314 szt. (Załącznik nr 10 - Inwentaryzacji Technicznej i tabela opraw)

• zagęszczeniu tj. zainstalowanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych, na drogach gminnych w Siodłach, w Gruszce, Belnie, Chrustach Małych i w Goleniawach w sumie 62 punkty oświetlenia ulicznego. Uwaga Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji w/w zagęszczenia.

• Dostosowanie i włączenie do systemu inteligentnego sterowania oświetleniem istniejących opraw LED.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zagnańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadanie p.n. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk, która obejmuje.

1) Modernizacji podlegać będzie 598 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy w tym:

• wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 314 szt. (Załącznik nr 10 - Inwentaryzacji Technicznej i tabela opraw)

• zagęszczeniu tj. zainstalowanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych, na drogach gminnych w Siodłach, w Gruszce, Belnie, Chrustach Małych i w Goleniawach w sumie 62 punkty oświetlenia ulicznego. Uwaga Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji w/w zagęszczenia.

• Dostosowanie i włączenie do systemu inteligentnego sterowania oświetleniem istniejących opraw LED w następujących lokalizacjach:

a) Zagnańsk oprawy parkowe podwójne: ul. Spacerowa: 48 opraw, ul. Leśna: 20 opraw, ul. Borek: 20 opraw, ul. Spacerowa/Słoneczna 46 opraw ( Moc opraw– 33 W);

b) Tumlin Węgle oprawy parkowe: 20 opraw (Moc opraw– 44 W. – droga powiatowa);

c) Szałas oprawy parkowe: 28 opraw (Moc opraw– 44 W. – droga powiatowa);

d) Tumlin Osowa - Samsonów: 40 opraw (Moc opraw– 44 W. – droga nr 750).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego, obejmująca min. 400 punktów oświetleniowych o wartości min. 600 000,00 zł brutto. (wymagane min. 400 punktów oświetleniowych ma odnosić się do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np.; osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych jeżeli Wykonawca osiągnął go w ramach sumowanie ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.: różnych gminach)

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Kierownik robót, który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji (przy robotach budowlanych kierownik robót), oświetlenia ulicznego lub drogowego polegającej na zrealizowaniu od początku do końca jednej dostawy z instalacją lub roboty budowlanej w zakresie której była wykonana modernizacja, budowa, przebudowa systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego, w ramach każdej zainstalowano min. 400 punktów oświetleniowych, (w wykazie należy wskazać nazwę Zamawiającego datę zakończenia modernizacji, nazwę zadania modernizowanego oraz ilość punktów oświetleniowych zainstalowanych).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk oraz poczty elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129ze zm.).

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

c) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

d) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

e) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p

f) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

g) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

h) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) deklaracja CE wraz z dokumentacją techniczną* zastosowanych opraw i urządzeń systemu sterowania oraz sprawozdaniem z przeprowadzonych badań,

b) certyfikat ROHS wraz z raportem z badań lub deklarację zgodności wydaną przez producenta na zgodność oferowanych urządzeń z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (tzw. RoHS II) z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

c) certyfikat ENEC wraz z raportami z badań,

d) Certyfikat TALQv2 (o ile posiada) wraz z listą możliwości i funkcji

e) karty katalogowe (techniczne) zastosowanych opraw i urządzeń systemu sterowania*,

f) obliczenia fotometryczne wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami,

g) tabela opraw zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ,

h) dokumenty związane z kryteriami oceny oferty o których mowa w pkt. 22.11:

• kart technicznych systemu sterowania oświetleniem, referencji oraz deklaracji producenta

• ENEC PLUS (o ile posiada) wraz z raportami z badań

*Dokumentacja techniczna, oprócz danych dotyczących konstrukcji, produkcji i działania sprzętu elektrycznego, zawiera w szczególności:

a) ogólny opis sprzętu elektrycznego;

b) koncepcję konstrukcyjną oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespołów oraz obwodów;

c) opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia rysunków i schematów oraz działania sprzętu elektrycznego;

d) wykaz zastosowanych w całości lub częściowo norm oraz, w przypadku niestosowania norm, opisy rozwiązań przyjętych

w celu spełnienia zasadniczych wymagań;

e) wyniki przeprowadzonych obliczeń konstrukcyjnych i sprawdzeń;

g) sprawozdania z badań (producent wykonuje badania sam lub jeśli nie ma własnego laboratorium zleca badanie wyrobu w odpowiednio wyposażonym laboratorium zewnętrznym).

*Karta katalogowa rozumiana jako dokument techniczny a nie materiał marketingowy

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2022