Supplies - 198897-2021

21/04/2021    S77

Moldova-Chisinau: Hard coal

2021/S 077-198897

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Administrația Națională a Penitenciarelor
National registration number: 1006601001012
Postal address: Str. Nicolae Titulescu
Town: Chişinău
NUTS code: MD Moldova
Postal code: MD-2032
Country: Moldova
Contact person: Chetrean Maria
E-mail: mariana.leu@anp.gov.md
Telephone: +373 022409748
Internet address(es):
Main address: http://anp.gov.md/
Address of the buyer profile: http://anp.gov.md/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://achizitii.md/ro/public/tender/21038454/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Cărbune AM (13-25 mm)

II.1.2)Main CPV code
09111210 Hard coal
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

— Lotul nr. 1 – Cărbune Zona Nord:

—— cărbune – Penitenciarul nr. 2 – Lipcani – 120,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 6 – Soroca – 373,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 11 – Bălţi – 10,00 tone;

— Lotul nr. 2 – Cărbune Zona Centru:

—— cărbune – Penitenciarul nr. 4 – Cricova – 277,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 8 – Bender – 80,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 9 – Pruncul – 206,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 10 – Goian – 108,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 15 – Cricova – 172,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 16 – Pruncul – 157,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 18 – Brăneşti – 270,00 tone;

—— cărbune – CI, m. Chişinău, s. Goian – 85,00 tone;

—— cărbune – DDS „Pantera” or. Cricova – 25,00 tone;

— Lotul nr. 3 – Cărbune Zona Sud:

—— cărbune – Penitenciarul nr. 1 – Taraclia – 180,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 3 – Leova – 182,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 5 – Cahul – 140,00 tone;

—— cărbune – Penitenciarul nr. 7 – Rusca – 117,00 tone.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 243 400.00 MDL
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 1 – Cărbune Zona Nord

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09111210 Hard coal
II.2.3)Place of performance
NUTS code: MD Moldova
Main site or place of performance:

Instituțiile penitenciare

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul nr. 1 – Cărbune Zona Nord:

Cărbune- Penitenciarul nr. 2 – Lipcani- 120,00 tone

Cărbune -Penitenciarul nr. 6 – Soroca-373,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 11 – Bălţi-10,00 tone

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 307 800.00 MDL
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/05/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 2 – Cărbune Zona Centru

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09111210 Hard coal
II.2.3)Place of performance
NUTS code: MD Moldova
Main site or place of performance:

Instituțiile penitenciare

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul nr. 2 – Cărbune Zona Centru:

Cărbune- Penitenciarul nr. 4 – Cricova-277,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 8 – Bender-80,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 9 – Pruncul-206,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 10 – Goian-108,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 15 – Cricova-172,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 16 – Pruncul -157,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 18 – Brăneşti-270,00 tone

Cărbune- CI, m. Chişinău, s. Goian-85,00 tone

Cărbune- DDS „Pantera” or. Cricova-25,00 tone

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 450 000.00 MDL
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/05/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 3– Cărbune Zona Sud

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09111210 Hard coal
II.2.3)Place of performance
NUTS code: MD Moldova
Main site or place of performance:

Instituțiile penitenciare

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul nr. 3– Cărbune Zona Sud:

Cărbune- Penitenciarul nr. 1 – Taraclia-180,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 3 – Leova-182,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 5 – Cahul-140,00 tone

Cărbune- Penitenciarul nr. 7 – Rusca-117,00 tone

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 485 600.00 MDL
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/05/2021
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)-în original, cu ştampila şi semnătura Participantului și/sau semnat electronic,

— Garanţia pentru ofertă, 1 % din valoarea ofertei fără TVA – formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2)- în original, garanţie bancară în original, emisă de o bancă; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 90 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP,

— Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)-în original, cu ştampila şi semnătura Participantului și/sau semnat electronic,

— Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)-în original, cu ştampila şi semnătura Participantului și/sau semnat electronic,

— Document unic de achiziții european-original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului și/sau semnat electronic.

Acte solicitate prin DUAE,conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie:

— Dovada înregistrării juridice emis de organul abilitat– copie, cu ştampila şi semnătura participantului,

— Certificat de atribuire al contului bancar-eliberat de banca deţinătoare de cont, în original cu ştampila şi semnătura Participantului,

— Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original cu ştampila şi semnătura Participantului,

— Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pt participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani-aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020,completată în conformitate cu Formularul - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului și/sau semnat electronic,

— Certificat de conformitate-copia originalului, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic,

— Informația privind deținerea stocurilor de cărbune-confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.

La licitație pot participa agenții economici care întrunesc următoarele condiții (format liber):

— Au experiență de activitate în domeniul importului și furnizării cărbunelui pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai puțin de 2 ani, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic,

— Au în proprietate sau în arendă infrastructură de bază pentru recepționare și distribuirea cărbunelui cum ar fi: teritoriu amenajat, bază de cărbune, cîntare, mijloace de încărcare-descărcare, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic,

— Dispune de mijloace de transport proprii sau contracte pentru distribuirea cărbunelui către consumator, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic,

— În termen de 7 zile de la desemnarea cîștigătorului de către grupul de lucru, operatorul economic va demonstra că dispune de stocuri de cărbune în volum de 20 % din cantitatea contractantă și va prezenta un document confirmativ prin care să demonstreze posibilitatea livrării cantităților contractate.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 074-190485
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/05/2021
Local time: 10:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Postal address: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4
Town: CHIŞINĂU
Postal code: MD-2001
Country: Moldova
E-mail: contestatii@ansc.md
Telephone: +373 022820652
Fax: +373 022820651
Internet address: https://www.ansc.md/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Operatorul economic vătămat poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în termen de:

a) 10 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat ilegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin.(3).

(2) Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sînt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, însă nu mai tîrziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă, și cu respectarea prevederilor art. 35.

(3) În cazul în care contestaţia prevăzută la alin. (1) se referă la documente publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se consideră data publicării acestora.

(4) Contestaţia se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată și, după caz, ştampilată şi trebuie să conţină:

a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea completă a operatorului economic, numele şi prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele de contact;

b) denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele de contact;

c) denumirea obiectului contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire aplicată;

d) esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică;

e) nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.

(5) Contestatorul va anexa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la alin. (4), dacă acestea sînt disponibile.

(6) În situaţia în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor consideră că în contestaţie nu sînt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (4), aceasta va cere contestatorului să completeze contestaţia în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, contestaţia este respinsă. Contestaţia care a fost depusă cu nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) de asemenea este respinsă.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Postal address: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4
Town: Chişinău
Postal code: MD-2001
Country: Moldova
E-mail: contestatii@ansc.md
Telephone: +373 022820652
Fax: +373 022820651
Internet address: https://www.ansc.md/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021