Varer - 198920-2019

30/04/2019    S84

Danmark-Thisted: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2019/S 084-198920

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Kjærup
E-mail: bmk@thisted.dk
Telefon: +45 99171728

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/104455978.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.thisted.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/104455978.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/104455978.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af fersk fisk til Thisted Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Thisted kommune udbyder leverance af fersk fisk til storkøkkener.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest den 22.5.2019 kl. 23:59, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages herefter, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål der modtages senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Total forventede værdi - inklusiv optioner - 1 450 000 DKK.

Rammeaftalen er gældende i 24 måneder fra 1.9.2019 til 31.8.2021, med mulighed for 2 optioner à hver op til 12 måneder på uændrede vilkår og priser; option kan med et skriftligt varsel på 3 måneder til kontrakthaver aktiveres. Ordregiver træffer afgørelsen om hvorvidt rammeaftalen skal forlænges.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 450 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15211000 Fiskefileter
15234000 Røget fisk
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Thisted kommune udbyder leverance af fersk fisk til storkøkkener.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest den 22.5.2019 kl. 23:59, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages herefter, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål der modtages senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Total forventede værdi - inklusiv optioner - 1 450 000 DKK.

Rammeaftalen er gældende i 24 måneder fra 1.9.2019 til 31.8.2021, med mulighed for 2 optioner à hver op til 12 måneder på uændrede vilkår og priser; option kan med et skriftligt varsel på 3 måneder til kontrakthaver aktiveres. Ordregiver træffer afgørelsen om hvorvidt rammeaftalen skal forlænges.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 450 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen er gældende i 24 måneder fra 1.9.2019 til 31.8.2021, med mulighed for 2 optioner à hver op til 12 måneder på uændrede vilkår og priser; option kan med et skriftligt varsel på 3 måneder til kontrakthaver aktiveres. Ordregiver træffer afgørelsen om hvorvidt rammeaftalen skal forlænges.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. udbudslovens § § 140 og 142:

Tilbudsgivers egenkapital i henhold til senest afsluttede regnskabsår. Der kræves som minimum positiv egenkapital.

Som dokumentation for den positive egenkapital skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendt årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- Eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse.

Tilbudsgiver skal oplyse det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring. Der kræves som minimum en erhvervsansvarsforsikring på 5 000 000 DKK, hvor evt. selvrisiko ikke må overstige 100 000 DKK pr. skade.

Som dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring skal den vindende Tilbudsgiver fremsende gældende forsikringsaftale og police eller fremsende erklæring fra det relevante forsikringsselskab, som dokumenterer, at kravene er opfyldt. Hvis tilbudsgiver kan gøre disse oplysninger tilgængelige for ordregiver i elektronisk form, f.eks. via et link til websted, skal ordregiver selv rekvirere den fornødne dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. udbudslovens § § 140 og 142:

Tilbudsgivers egenkapital i henhold til senest afsluttede regnskabsår. Der kræves som minimum positiv egenkapital.

Som dokumentation for den positive egenkapital skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendt årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- Eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse.

Tilbudsgiver skal oplyse det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring. Der kræves som minimum en erhvervsansvarsforsikring på 5 000 000 DKK, hvor evt. selvrisiko ikke må overstige 100 000 DKK pr. skade.

Som dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring skal den vindende Tilbudsgiver fremsende gældende forsikringsaftale og police eller fremsende erklæring fra det relevante forsikringsselskab, som dokumenterer, at kravene er opfyldt. Hvis tilbudsgiver kan gøre disse oplysninger tilgængelige for ordregiver i elektronisk form, f.eks. via et link til websted, skal ordregiver selv rekvirere den fornødne dokumentation.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § § 140 og 143:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af de i pkt. 1.1 angivne ydelser, i størrelsesordenen minimum 30 000 DKK over en periode på 12 måneder til én aftalepart (offentlig eller privat) eller minimum 100 000 DKK over en periode på 12 måneder til flere aftagere på én fælles aftale (offentlig eller privat).

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV C i punktet "For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type" udarbejde referenceliste jfr. ovenfor. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af den betydeligste sammenlignelige levering, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkt og den offentlige eller private modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § § 140 og 143:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af de i pkt. 1.1 angivne ydelser, i størrelsesordenen minimum 30 000 DKK over en periode på 12 måneder til én aftalepart (offentlig eller privat) eller minimum 100 000 DKK over en periode på 12 måneder til flere aftagere på én fælles aftale (offentlig eller privat).

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV C i punktet "For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type" udarbejde referenceliste jfr. ovenfor. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af den betydeligste sammenlignelige levering, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkt og den offentlige eller private modtager.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2019