Diensten - 198951-2021

22/04/2021    S78

Spanje-Bilbao: Copywriting-, redactie-, correctie- en opmaakdiensten in het Engels

2021/S 078-198951

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
Postadres: Santiago de Compostela 12, 5°
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48003
Land: Spanje
E-mail: cft0149@osha.europa.eu
Telefoon: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://osha.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Veiligheid en gezondheid op het werk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Copywriting-, redactie-, correctie- en opmaakdiensten in het Engels

Referentienummer: EUOSHA/2021/OP/F/SE/0149
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79820000 Diensten in verband met het drukken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving beoogt de selectie van een bedrijf dat professionele copywriting-, redactie-, correctie- en opmaakdiensten verleent teneinde schriftelijk materiaal in het Engels binnen een bepaald tijdskader te leveren.

De geselecteerde inschrijver moet te allen tijde een soepele verwerking van het publicatieproces van EU-OSHA mogelijk maken. Dit omvat de naleving van het jaarlijkse publicatieplan, de verstrekking van wekelijkse updates, de strikte naleving van overeengekomen termijnen en de lopende contacten met EU-OSHA.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant en EU-OSHA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De contractant moet de volgende activiteiten uitvoeren: copywriting in het Engels, redactiewerk in het Engels, met inbegrip van verwijzingen, correctiewerk in het Engels, opmaak van documenten/visuele verbetering, onderzoek (desktop of op locatie), begeleiding met betrekking tot copywriting en redactiewerk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst zal een looptijd hebben van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop deze van kracht wordt. De raamovereenkomst wordt driemaal automatisch verlengd voor telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie sectie 4.2.1 van de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 210-380185
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/06/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

In vier jaar tijd.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman — PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/04/2021