Leveringen - 199047-2019

30/04/2019    S84

Polen-Puławy: Recyclage-uitrusting

2019/S 084-199047

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 430840684
Postadres: ul. Dęblińska 2
Plaats: Puławy
NUTS-code: PL815 Puławski
Postcode: 24-100
Land: Polen
Contactpersoon: Robert Zagraba
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Telefoon: +48 818868768
Fax: +48 818868768
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zuk.pulawy.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://zuk.pulawy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Referentienummer: ZP/ZUK/07/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42914000 Recyclage-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż: separatora powietrznego - 1 sztuka, rozrywarki do worków z osprzętem zamontowanej na linii do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 1 sztuka, rozrywarki do worków z osprzętem zamontowanej na linii do przetwarzania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie - 1 sztuka, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz integracją programową nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
51500000 Installatie van machines en uitrusting
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815 Puławski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Wykonawca dokonana odpowiedniego doboru urządzeń, kompletnego montażu urządzeń oraz lokalizacji w istniejącą linię technologiczną segregacji odpadów znajdującą się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach wraz ze wszelkimi pracami wymaganymi do prawidłowego zamontowania urządzeń.2.Parametry techniczne: separator powietrzny:- Rok produkcji,min.2019.- Masa urządzenia nie mniejsza niż 7 000 kg.-Wydajność urządzenia min. 150 m3/h.-Urządzenie rozdzielające strumień materiału na frakcję lekką i ciężką.- Możliwość regulacji mocy i kierunku strumienia.-System filtracji lub recyrkulacji powietrza spełniający normy emisji pyłów do powietrza;rozrywarki do worków z osprzętem:-Rok produkcji,min.2019.-Przepustowość rozrywarki do selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być dostosowana do minimalnej oczekiwanej wydajności linii sortowniczej wynoszącej 5,0 Mg/h przy gęstości nasypowej nie mniejszej niż 75kg/m3, z zastrzeżeniem, że zastosowane urządzenie ma być zbudowane w taki sposób, aby istniała możliwość jego pominięcia w przypadku awarii, poprzez zapewnienie załadunku odpadów bezpośrednio na przenośnik. Zastosowane urządzenie w żadnym przypadku nie może spowalniać przebiegu procesu sortowania i powodować zmniejszenia wydajności linii sortowniczej jako całości,-Przepustowość rozrywarki do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musi być dostosowana do minimalnej oczekiwanej wydajności linii sortowniczej wynoszącej 20,0 Mg/h przy gęstości nasypowej nie mniejszej niż 250 kg/m3, z zastrzeżeniem, że zastosowane urządzenie musi być zbudowane w taki sposób, aby istniała możliwość jego pominięcia w przypadku awarii, poprzez zapewnienie załadunku odpadów bezpośrednio na przenośnik. Zastosowane urządzenie w żadnym przypadku nie może spowalniać przebiegu procesu sortowania i powodować zmniejszenia wydajności linii sortowniczej jako całości.-Skuteczność otwierania worków nie mniejsza niż 95 %,- Urządzenia zasilane elektrycznie,-Bęben rozrywający napędzany przez silniki hydrauliczne lub elektryczne,-Elementy robocze bębna rozrywającego podlegające łatwej wymianie, bez konieczności wycinania i spawania,- Możliwość łatwej regulacji przepustowości,-Możliwość napełnienia zasobnika w 100 %,-Drzwi serwisowe umożliwiające konserwację,- Wszystkie punkty smarne z łatwym dostępem z poziomu roboczego lub system centralnego smarowania,-Urządzenia wyposażone w zasobnik.3.Urządzenia po zamontowaniu muszą spełniać wymagania istniejącej linii technologicznej segregacji odpadów,tj.wydajność linii technologicznej musi wynosić min. 30 000 Mg/rok przy jednozmianowym trybie pracy instalacji, przy efektywnym czasie pracy wynoszącym 7h/zmianę. Dobowa przepustowość linii przy jednozmianowym systemie pracy musi wynosić min. 115 Mg/d. Linia technologiczna sortowni musi być zdolna przerobić min. 45 000 Mg/rok odpadów przy półtora zmianowym systemie pracy, tj. 10 h/d efektywnej pracy instalacji sortowni.4.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie dodatkowe usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności zaprojektowanie urządzeń w istniejącą linię technologiczną, uruchomienie, kompletny montaż wraz z ewentualnymi robotami budowlanymi, integracja programowa nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania z przeniesieniem praw autorskich,szkolenie pracowników, obecność Przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i próbach eksploatacyjnych oraz wszystkie przeglądy w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się. Wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się powinien być załączony do dokumentacji techniczno-ruchowej dla poszczególnych urządzeń.5.Gwarancja obejmuje wszelkie nowowprowadzone urządzenia i instalacje, które w ramach zamówienia są przedmiotem dokonanego przez Wykonawcę zaprojektowania, wykonania, montażu. Wykonawca musi zaoferować okres gwarancji min. 24 miesiące.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:Cena 60 %-60 punktów, Czas montażu urządzeń 40 % - 40 punktów.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN które należy wnieść w formie wskazanej w cz.I IDW-SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonania co najmniej jednej dostawy separatora powietrznego w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub wykonania co najmniej jednej dostawy rozrywarki do worków z osprzętem w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Eventuele minimumeisen:

Wykonania co najmniej jednej dostawy separatora powietrznego o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej minimum 600 000,00 PLN brutto lub wykonania co najmniej jednej dostawy rozrywarki do worków z osprzętem o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej minimum 400 000,00 PLN brutto.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Cena obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:prace projektowe,sprzedaż wraz z kosztami transportu i ubezpieczenia na czas transportu,koszty odprawy celnej,rozruchu,gwarancji jakości, kompletnego montażu wraz z ewentualnymi pracami budowlanymi oraz integracja programowa nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w zakresie wprowadzania,wyświetlania,stosowania,przekazywania i przechowywania dokumentacji projektowej,programu,tłumaczenia,przystosowywania,zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie i dokumentacji projektowej,ubezpieczenia do chwili odbioru bez zastrzeżeń oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego,instrukcje obsługi i pozostałą dokumentację przedmiotu umowy.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia,określone zostały w części II SIWZ–Wzór umowy .Zakres dopuszczalnych zmian umowy stanowi cz. II SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, pok. 213, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Ofertę należy złożyć tylko w postaci elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 24 IDW-SIWZ. 2.Wymaga się następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia tj.*JEDZ;*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;* Stosowne Pełnomocnictwo- w przypadku,gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze lub ewidencji; *Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia- jeśli dotyczy. 3.Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w postaci elektronicznej: *Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;* Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych;* Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp *Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; * Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu;*Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,* Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcy i oświadczenia o powołaniu się na zasoby podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), *Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia (jeśli dotyczy),* Opis parametrów *Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa:* informację z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp.,* dokument potwierdzający,że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, * dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych w art.24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 5. Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przedstawiony został w pkt. 19 Części I-IDW-SIWZ. 6. Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. SIWZ dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem: http://zuk.pulawy.pl nieodpłatnie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2019