Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 199047-2019

30/04/2019    S84    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Puławy: Urządzenia do recyklingu

2019/S 084-199047

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 430840684
Adres pocztowy: ul. Dęblińska 2
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL815
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Zagraba
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Tel.: +48 818868768
Faks: +48 818868768

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zuk.pulawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Numer referencyjny: ZP/ZUK/07/2019
II.1.2)Główny kod CPV
42914000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż: separatora powietrznego - 1 sztuka, rozrywarki do worków z osprzętem zamontowanej na linii do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 1 sztuka, rozrywarki do worków z osprzętem zamontowanej na linii do przetwarzania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie - 1 sztuka, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz integracją programową nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45351000
51500000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Wykonawca dokonana odpowiedniego doboru urządzeń, kompletnego montażu urządzeń oraz lokalizacji w istniejącą linię technologiczną segregacji odpadów znajdującą się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach wraz ze wszelkimi pracami wymaganymi do prawidłowego zamontowania urządzeń.2.Parametry techniczne: separator powietrzny:- Rok produkcji,min.2019.- Masa urządzenia nie mniejsza niż 7 000 kg.-Wydajność urządzenia min. 150 m3/h.-Urządzenie rozdzielające strumień materiału na frakcję lekką i ciężką.- Możliwość regulacji mocy i kierunku strumienia.-System filtracji lub recyrkulacji powietrza spełniający normy emisji pyłów do powietrza;rozrywarki do worków z osprzętem:-Rok produkcji,min.2019.-Przepustowość rozrywarki do selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być dostosowana do minimalnej oczekiwanej wydajności linii sortowniczej wynoszącej 5,0 Mg/h przy gęstości nasypowej nie mniejszej niż 75kg/m3, z zastrzeżeniem, że zastosowane urządzenie ma być zbudowane w taki sposób, aby istniała możliwość jego pominięcia w przypadku awarii, poprzez zapewnienie załadunku odpadów bezpośrednio na przenośnik. Zastosowane urządzenie w żadnym przypadku nie może spowalniać przebiegu procesu sortowania i powodować zmniejszenia wydajności linii sortowniczej jako całości,-Przepustowość rozrywarki do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musi być dostosowana do minimalnej oczekiwanej wydajności linii sortowniczej wynoszącej 20,0 Mg/h przy gęstości nasypowej nie mniejszej niż 250 kg/m3, z zastrzeżeniem, że zastosowane urządzenie musi być zbudowane w taki sposób, aby istniała możliwość jego pominięcia w przypadku awarii, poprzez zapewnienie załadunku odpadów bezpośrednio na przenośnik. Zastosowane urządzenie w żadnym przypadku nie może spowalniać przebiegu procesu sortowania i powodować zmniejszenia wydajności linii sortowniczej jako całości.-Skuteczność otwierania worków nie mniejsza niż 95 %,- Urządzenia zasilane elektrycznie,-Bęben rozrywający napędzany przez silniki hydrauliczne lub elektryczne,-Elementy robocze bębna rozrywającego podlegające łatwej wymianie, bez konieczności wycinania i spawania,- Możliwość łatwej regulacji przepustowości,-Możliwość napełnienia zasobnika w 100 %,-Drzwi serwisowe umożliwiające konserwację,- Wszystkie punkty smarne z łatwym dostępem z poziomu roboczego lub system centralnego smarowania,-Urządzenia wyposażone w zasobnik.3.Urządzenia po zamontowaniu muszą spełniać wymagania istniejącej linii technologicznej segregacji odpadów,tj.wydajność linii technologicznej musi wynosić min. 30 000 Mg/rok przy jednozmianowym trybie pracy instalacji, przy efektywnym czasie pracy wynoszącym 7h/zmianę. Dobowa przepustowość linii przy jednozmianowym systemie pracy musi wynosić min. 115 Mg/d. Linia technologiczna sortowni musi być zdolna przerobić min. 45 000 Mg/rok odpadów przy półtora zmianowym systemie pracy, tj. 10 h/d efektywnej pracy instalacji sortowni.4.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie dodatkowe usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności zaprojektowanie urządzeń w istniejącą linię technologiczną, uruchomienie, kompletny montaż wraz z ewentualnymi robotami budowlanymi, integracja programowa nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania z przeniesieniem praw autorskich,szkolenie pracowników, obecność Przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i próbach eksploatacyjnych oraz wszystkie przeglądy w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się. Wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się powinien być załączony do dokumentacji techniczno-ruchowej dla poszczególnych urządzeń.5.Gwarancja obejmuje wszelkie nowowprowadzone urządzenia i instalacje, które w ramach zamówienia są przedmiotem dokonanego przez Wykonawcę zaprojektowania, wykonania, montażu. Wykonawca musi zaoferować okres gwarancji min. 24 miesiące.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:Cena 60 %-60 punktów, Czas montażu urządzeń 40 % - 40 punktów.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN które należy wnieść w formie wskazanej w cz.I IDW-SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonania co najmniej jednej dostawy separatora powietrznego w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub wykonania co najmniej jednej dostawy rozrywarki do worków z osprzętem w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonania co najmniej jednej dostawy separatora powietrznego o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej minimum 600 000,00 PLN brutto lub wykonania co najmniej jednej dostawy rozrywarki do worków z osprzętem o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej minimum 400 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Cena obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:prace projektowe,sprzedaż wraz z kosztami transportu i ubezpieczenia na czas transportu,koszty odprawy celnej,rozruchu,gwarancji jakości, kompletnego montażu wraz z ewentualnymi pracami budowlanymi oraz integracja programowa nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w zakresie wprowadzania,wyświetlania,stosowania,przekazywania i przechowywania dokumentacji projektowej,programu,tłumaczenia,przystosowywania,zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie i dokumentacji projektowej,ubezpieczenia do chwili odbioru bez zastrzeżeń oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego,instrukcje obsługi i pozostałą dokumentację przedmiotu umowy.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia,określone zostały w części II SIWZ–Wzór umowy .Zakres dopuszczalnych zmian umowy stanowi cz. II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, pok. 213, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Ofertę należy złożyć tylko w postaci elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 24 IDW-SIWZ. 2.Wymaga się następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia tj.*JEDZ;*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;* Stosowne Pełnomocnictwo- w przypadku,gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze lub ewidencji; *Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia- jeśli dotyczy. 3.Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w postaci elektronicznej: *Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;* Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych;* Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp *Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; * Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu;*Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,* Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcy i oświadczenia o powołaniu się na zasoby podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), *Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia (jeśli dotyczy),* Opis parametrów *Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa:* informację z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp.,* dokument potwierdzający,że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, * dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych w art.24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 5. Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przedstawiony został w pkt. 19 Części I-IDW-SIWZ. 6. Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. SIWZ dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem: http://zuk.pulawy.pl nieodpłatnie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2019