Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 199047-2019

30/04/2019    S84    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Puławy: Recyclage-uitrusting

2019/S 084-199047

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 430840684
Postadres: ul. Dęblińska 2
Plaats: Puławy
NUTS-code: PL815
Postcode: 24-100
Land: Polen
Contactpersoon: Robert Zagraba
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Telefoon: +48 818868768
Fax: +48 818868768

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zuk.pulawy.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Referentienummer: ZP/ZUK/07/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42914000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45351000
51500000
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/04/2019