Lieferungen - 199226-2022

15/04/2022    S75

Polska-Chełm: Naftowe paliwa lotnicze

2022/S 075-199226

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 54
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
Tel.: +48 825640456
Faks: +48 825640456
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pwszchelm.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 250.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie

II.1.2)Główny kod CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 250.000 litrów do stacji paliw mieszczącej się na terenie lotniska szkoleniowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w miejscowości Depułtycze Królewskie. Zamawiający przewiduje maksymalnie 20 dostaw paliwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnisko PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich

II.2.4)Opis zamówienia:

Benzyna lotnicza AVGAS 100 LL w ilości 250.000 litrów wraz z dostawą do stacji paliw lotniska w Depułtyczach Królewskich.

Benzyna lotnicza AVGAS 100LL zgodna z kartą charakterystyki produktu oraz warunkami technicznymi określonymi przez producenta. Zamawiający przewiduje 20 dostaw paliwa. Wymagany termin realizacji poszczególnych partii dostaw Zamawiający określa na 7 dni od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby paliwo lotnicze dostarczane było samochodami - cysternami wyposażonymi w pompy przetaczające paliwo oraz przewód instalacji odpowietrzającej z końcówką fi 100 mm do połączenia się z instalacją odpowietrzającą zbiornika.

Rozliczenie nastąpi na podstawie dostarczonego Zamawiającemu paliwa.

Paliwo ma zostać dostarczone do stacji paliw Zamawiającego, przy użyciu cysterny z pompą.

Jednorazowa dostawa przewiduje min. 12.500 litrów, przewiduje się 20 dostaw.

Termin dostawy - do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Termin realizacji umowy: do wyczerpania zapasów

Zamawiający dopuszcza możliwość włączenia kosztów dostawy w cenę paliwa.

Ceny paliw na fakturze będą odpowiadały cenom bieżącym pali publikowanym przez dostawcę.

Cena za litr paliwa musi zawierać wszystkie koszty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku jeżeli wykaże, iż posiada Koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z p. zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dołączonej do ofert koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

a. sprawy merytoryczne: Anna Oskierko– tel. +48 825621016; e-mail: aoskierko@pwszchelm.edu.pl ;

b. sprawy formalne: Krzysztof Łopuszyński – tel. +48 825640456, e-mail: klopuszynski@pwszchelm.edu.pl

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

1) Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać, ze strony prowadzonego postępowania, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl

2) Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym.

3) Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).

4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części przedmiotu zamówienia (dostawy lub usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby się powołuje.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

4) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

5) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2022