Diensten - 199266-2020

29/04/2020    S84

Letland-Ventspils: Stemmen van instrumenten

2020/S 084-199266

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ventspils Augstskola
Nationaal identificatienummer: 90000362426
Postadres: Inženieru iela 101
Plaats: Ventspils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3600
Land: Letland
Contactpersoon: Egija Kūla
E-mail: egija.kula@venta.lv
Telefoon: +371 63629657/+371 63628303
Fax: +371 63629660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venta.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/452
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde

Referentienummer: VeA 2019/16/ERAF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98396000 Stemmen van instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RT-32 spoguļa virsmas precizitātes pētījums un regulēšanas pakalpojums

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98396000 Stemmen van instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radioteleskops RT-32, “Viraki”, Ances pagasts, Ventspils novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta”, Nr. 1.1.1.4/17/I/010

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un VRSC personāla apmācība

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radioteleskops RT-32, “Viraki”, Ances pagasts, Ventspils novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta”, Nr.1.1.1.4/17/I/010

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 198-481318
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

RT-32 spoguļa virsmas precizitātes pētījums un regulēšanas pakalpojums

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un VRSC personāla apmācība

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Iepirkuma 1. un 2. daļā netika saņemts neviens piedāvājums.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2020