Lieferungen - 199283-2022

Submission deadline has been amended by:  269693-2022
15/04/2022    S75

Polen-Jaktorów: Solarbatterien

2022/S 075-199283

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jaktorów
Postanschrift: ul. Warszawska 33
Ort: Jaktorów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 96-313
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Michalska
E-Mail: gmina@jaktorow.pl
Telefon: +48 468545139
Fax: +48 468552188
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jaktorow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.jaktorow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331000 Solarbatterien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nabycie 286 kompletów materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, przy czym rozmieszczenie i instalacja obejmują zaprojektowanie oraz montaż i uruchomienie dostarczonych OZE, w tym: 174 instalacji fotowoltaicznych, 26 instalacji kolektorów słonecznych, 9 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 66 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 11 instalacji gruntowych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), dostarczenie naklejek promocyjnych wg wzorów i wielkości wskazanej przez Zamawiającego oraz zamieszczenie naklejek na każdym głównym urządzeniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
09332000 Sonnenenergieanlage
42511110 Wärmepumpen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Jaktorów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nabycie 286 kompletów materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, przy czym rozmieszczenie i instalacja obejmują zaprojektowanie oraz montaż i uruchomienie dostarczonych OZE, w tym:

1.1. 166 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz 8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktaż użytkowników.

1.2. 26 instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.3.6 instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz 3 instalacje powietrznych pomp ciepła dla budynków użyteczności publicznej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.4.61 instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz 5 instalacji powietrznych pomp ciepła dla budynków użyteczności publicznej, w tym 1 szt. na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i 4 szt. na potrzeby tylko przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.5.11 instalacji gruntowych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, wykonanie odwiertów i wymiennika gruntowego, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.6.dostarczenie naklejek promocyjnych wg wzorów i wielkości wskazanej przez Zamawiającego oraz zamieszczenie naklejek na każdym głównym urządzeniu (moduły fotowoltaiczne, inwertery, kolektory słoneczne, grupa pompowa, pompy ciepła ( część wewnętrzna i zewnętrzna ), zbiorniki wodne) zainstalowanym w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy) – oznakowanie 286 szt. zestawów.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie kierownika budowy (kierownika robót branży elektrycznej) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie kierownika robót branży sanitarnej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowania w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” - typ projektów „ Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

1)oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) (załącznik nr 2 do SWZ);

Wykonawca wypełnia następujące części JEDZ:

a) część II, sekcja A, B , C, D

b) część III, sekcja A, B, C, D – tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego

c) część IV, sekcja α - tylko w zakresie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełnianie sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV, ponieważ właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego.

d) część VI.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl , Repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

2)oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt VII.4 SWZ (o ile dotyczy);

3)zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII.2 SWZ (o ile dotyczy);

4)oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.9.2) SWZ (o ile dotyczy);

5) kalkulację ceny ofertowej sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ; Załącznik nr 1A w formacie .xls, zawiera aktywne formuły obliczeniowe, umożliwiające wyliczenie całkowitej ceny oferty po wprowadzeniu cen jednostkowych w odpowiednich komórkach, co nie zwalnia Wykonawcy ze sprawdzenia poprawności obliczonej ceny oferty. W załączniku nr 1A Wykonawca jest zobowiązany podać producenta i nazwy podstawowych oferowanych urządzeń (odpowiednio: panel fotowoltaiczny kolektor słoneczny, pompa ciepła), przy czym Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę urządzenia – typ, model, wielkość itp. – która pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie zidentyfikować urządzenie dostarczane w ramach danego zestawu).

6) dowód wniesienia wadium;

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - przedmiotowe środki dowodowe:

•Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

•Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

(kontynuacja patrz III.1.2 - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie lub Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca lub jego spełnienie wykaże łącznie Wykonawca i podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca,

b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę wykaże jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.

UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

kontynuacja z pkt. III.1.1.)

Karta techniczna oferowanego kolektora słonecznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

•Certyfikat Solar Keymark dla oferowanych kolektorów słonecznych lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań” lub z normą równoważną.

UWAGA! Przedstawienie certyfikatu wydanego przez akredytowaną instytucję równoważnego względem Solar Keymark jest dopuszczalne pod warunkiem, że podlega takim samym wymaganiom dotyczącym przeprowadzenia badań i poboru próbek do analizy. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

•Pełne sprawozdanie z pełnych badań przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań”, potwierdzające wymogi zawarte w PFU w odniesieniu do kolektora słonecznego. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

•Karty techniczne oferowanych pomp ciepła powietrznych dla c.w.u. potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(kontynuacja patrz III.1.2 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

kontynuacja z pkt. III.1.2. - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji )

Karta techniczna oferowanych pomp ciepła powietrznych dla c.o. i c.w.u. potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

•Karta techniczna oferowanych pomp ciepła gruntowych dla c.o. i c.w.u. potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

•inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry w tym certyfikaty, oświadczenia producentów, wyniki badań i testów.

Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj:

1) wykazu dostaw (w formule obejmującej dostawę kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją/montażem ) lub robót budowlanych (w formule obejmującej realizację robót budowlanych z materiałów i urządzeń wykonawcy stanowiących komplet materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio (dla roboty budowlanej lub dostawy) ich rodzaju, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których instalacje te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te instalacje zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego instalacje zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, jeżeli instalacje były wykonywane jako roboty budowlane, lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli instalacje były wykonywane jako dostawy; w przypadku świadczeń (dostaw) powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

(kontynuacja patrz III.1.3 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

a)wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- dostawy wraz z montażem co najmniej 15 instalacji kolektorów słonecznych, o łącznej wartości min. 230.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania tego warunku sumować nie więcej niż 3 zamówienia;

- dostawy wraz z montażem co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych, o łącznej wartości min. 3.500.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania tego warunku sumować nie więcej niż 3 zamówienia;

- dostawy wraz z montażem co najmniej 50 instalacji pomp ciepła powietrznych i/lub gruntowych, o łącznej wartości min. 2.100.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania tego warunku sumować nie więcej niż 3 zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wykazanie wymaganego doświadczenia z wszystkich podpunktów z punktu a) łącznie w ramach realizacji jednego zadania lub kilku zadań. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków z pkt a) sumować nie więcej niż 3 zamówienia . Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia w wyniku wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod warunkiem wykazania, iż ilości i wartości poszczególnych dostaw wraz z montażem w ramach tych zamówień spełniają wymagania Zamawiającego i zasady ich oceny wymienione powyżej.

UWAGA!W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie lub Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca lub jego spełnienie wykaże łącznie Wykonawca i podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca,

UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem wyłącznie w zakresie takich robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz nabytym doświadczeniem wyłącznie w zakresie takich dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b)skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:

1)projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

Kontynuacja poniżej:

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2)projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3)kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

4)kierownik robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Użyte w treści postawionych powyżej warunków 2)-5) pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

WYJAŚNIENIE! W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień do projektowania / do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający jako„odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie lub Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca lub jego spełnienie wykaże łącznie Wykonawca i podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.

(kontynuacja z patrz III.1.2 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

(kontynuacja patrz VI.3. - informacje dodatkowe)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający wszelkie kwestie związane z podwykonawstwem uregulował w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 11:15
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert jest niejawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(kontynuacja z III.1.3 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

7) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5.Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3.Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

21 1240 3350 1111 0000 3540 2161

jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr IZP.271.1.2022”

5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.2) do 3.4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wyk. oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.2.Odwołanie przysługuje na:1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zam., podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zam. był do tego obowiązany.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

4.Odwołujący przekazuje Zam. odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5.Odwołanie wnosi się w terminie:1)5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.1).6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.9.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

(kont. z patrz VI.3 - INF. DOD.)

6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:

1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zam.), gwaranta (poręczyciela) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),3)kwotę gwarancji (poręczenia),4)termin ważności gwarancji (poręczenia),5)nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zam., zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.7.Poręczenie, o którym mowa powyżej powinno być solidarne. Zam. nie dopuszcza poręczenia subsydiarnego.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty.

9.Zasady zwrotu i zatrzymania art.98 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2022