Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 199357-2017

26/05/2017    S100

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2017/S 100-199357

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 075-145904)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wileńska 14a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-414
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rutczuk, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Wileńska 14a, pokój 25
E-mail: wzs@p-r.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polregio.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: PZP1-25-60/2017
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji wraz z naprawą piątego poziomu utrzymania czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED72, zwanych dalej „Pojazdami”. Zmodernizowane Pojazdy będą przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z prędkością maksymalną co najmniej 120 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych o peronach o wysokościach 300-1000 mm. Zmodernizowane Pojazdy powinny spełniać ogólne wymagania w zakresie przystosowania do ruchu regionalnego. Konstrukcja oraz wyposażenie powinny zapewniać komfortową podróż w czasie przejazdu co najmniej do 4 godzin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-145904

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 31/05/2017
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: