Dienstleistungen - 19941-2021

15/01/2021    S10

Polska-Radom: Usługi w zakresie oprogramowania

2021/S 010-019941

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 247-612951)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 670209356
Adres pocztowy: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wss.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-242
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@brodnowski.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://brodnowski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 26
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.siedlce.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.szpitalciechanow.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wierzejewskiego 12
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-510
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria@stocer.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.stocer.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych w podziale na trzy części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-612951

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwie dostawy systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówki medycznej lub farmaceutycznej, realizującego automatyzację logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące dostawę urządzeń (centralny automat magazynująco-wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco-wydające, tzw. szafy lekowe) wraz z oprogramowaniem ich obsługującym o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto (dla części I) i 4 000 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. wdrożony system apteczny był systemem zdarzeniowym działającym w czasie rzeczywistym;

b. rozwiązanie było do zamawiania odbioru magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków;

c. jedna z nich była zrealizowana w placówce medycznej o wielkości nie mniejszej niż 500 łóżek w placówce.

Uwaga II – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu.

Uwaga III – w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować więcej niż pięć wykonanych dostaw systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówek medycznych lub farmaceutycznych.

2. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwa wdrożenia elektronicznej karty znieczulenia (EKZ) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ o łącznej wartości licencji ww. wdrożeń oprogramowania EKZ nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (dla części I) i 400 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. rozwiązanie EKZ umożliwiało monitorowanie zapewniające automatyczny ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem realizowanych procedur medycznych, podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych;

b. rozwiązanie EKZ integrowało się z HIS w zakresie: importu do EKZ danych demograficznych pacjentów wraz wynikami badań, exportu do HIS raportu z wykonanej operacji (np. w postaci pliku pdf). Przynajmniej jedna integracja realizowana była z wykorzystaniem protokołu HL7;

c. rozwiązanie EKZ automatycznie odczytywało dane hemodynamiczne pacjenta, parametry wentylacji i pomiary gazów anestetycznych z posiadanych przez klienta stanowisk do znieczulenia i kardiomonitorów;

d. rozwiązanie EKZ automatyczne gromadziło w jednym systemie dane z urządzeń różnych producentów co najmniej takich jak: GE, Philips, Mindray.

Uwaga II – Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia próbki oprogramowania EKZ w przypadku, gdy jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz przeprowadzenia prezentacji tego oprogramowania polegającej na przetestowaniu ww. funkcjonalności i procesów.

Uwaga III – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu.

Powinno być:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwie dostawy systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówki medycznej lub farmaceutycznej, realizującego automatyzację logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące dostawę urządzeń (centralny automat magazynująco-wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco-wydające, tzw. szafy lekowe) wraz z oprogramowaniem ich obsługującym o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto (dla części I) i 4 000 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. wdrożony system apteczny był systemem zdarzeniowym działającym w czasie rzeczywistym;

b. rozwiązanie było do zamawiania odbioru magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków;

c. jedna z nich była zrealizowana w placówce medycznej o wielkości nie mniejszej niż 500 łóżek w placówce.

Uwaga II – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o:

te same pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nich nowe rozwiązania realizujące automatyzacje logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące urządzenia (centralny automat magazynująco-wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco-wydające, tzw. szafy lekowe) – wraz z tym samym pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożonym lub bazującym na nim nowszym oprogramowaniu obsługującym ww. rozwiązania realizujące automatyzację logistyki lekowej.

Uwaga III – w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować więcej niż pięć wykonanych dostaw systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówek medycznych lub farmaceutycznych.

2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwa wdrożenia elektronicznej karty znieczulenia (EKZ) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ o łącznej wartości licencji ww. wdrożeń oprogramowania EKZ nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (dla części I) i 400 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. rozwiązanie EKZ umożliwiało monitorowanie zapewniające automatyczny ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem realizowanych procedur medycznych, podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych;

b. rozwiązanie EKZ integrowało się z HIS w zakresie: importu do EKZ danych demograficznych pacjentów wraz wynikami badań, exportu do HIS raportu z wykonanej operacji (np. w postaci pliku pdf). Przynajmniej jedna integracja realizowana była z wykorzystaniem protokołu HL7;

c. rozwiązanie EKZ automatycznie odczytywało dane hemodynamiczne pacjenta, parametry wentylacji i pomiary gazów anestetycznych z posiadanych przez klienta stanowisk do znieczulenia i kardiomonitorów;

d. rozwiązanie EKZ automatyczne gromadziło w jednym systemie dane z urządzeń różnych producentów co najmniej takich jak: GE, Philips, Mindray.

Uwaga II – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o to samo pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nim nowsze oprogramowanie obsługujące Elektroniczną Kartę Znieczuleń.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: