Diensten - 19950-2018

17/01/2018    S11

België-Brussel: Evaluatie en beperking van de effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen.

2018/S 011-019950

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluatie en beperking van de effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen.

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2017/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is gericht op enerzijds het verstrekken van specifieke informatie over en inzicht in de potentiële directe en indirecte effecten die de verschillende soorten hernieuwbare-energieontwikkelingen (wind-, zon-, oceaan-, geothermische energie en bio-energie) kunnen hebben op habitats en soorten die zijn beschermd in het kader van de EU-wetgeving en anderzijds het voorstellen van concrete manieren om deze te beperken. De output van de opdracht moet helpen om obstakels te overwinnen die vaak optreden tijdens de toelatingsprocedures van hernieuwbare-energieontwikkelingen in lidstaten door een gebrek aan voldoende wetenschappelijke kennis over de effecten van de ontwikkelingen op de beschermde soorten en habitats, evenals van de beschikbare beperkingsmaatregelen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 997 050.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst:

1) effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen (wind-, zonne-, geothermische en oceaanenergie): evaluatie en analyse van de potentiële directe en indirecte effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen, met een speciale nadruk op vogels, vleermuizen en zeezoogdieren en de voorstelling van de beschikbare beperkende maatregelen om deze effecten te vermijden, voorkomen of verminderen;

2) effecten van bio-energieontwikkelingen;

Deze doelstellingen moeten worden bereikt via 6 taken die in detail beschreven staan in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: prijs — weging / Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2017/S 044-079856 met als titel „Evaluatie en beperking van de effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen” met een begroting van 1 000 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 084-162473
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.027733/2017/768654/SER/ENV.D.3
Benaming:

Evaluatie en beperking van de effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Belgium SA
Postadres: Rue Royale 80
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 997 050.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 997 050.00 EUR
Deel: 66 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

13,6 % + 14,1 % + 8,9 % + 15,6 % + 10,5 % + 3,4 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep; binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit mag u een beroep instellen bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/01/2018