Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 199720-2020

29/04/2020    S84

Hrvatska-Zagreb: Transformatori

2020/S 084-199720

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Janković
E-pošta: zg-nabava@hops.hr
Telefon: +385 4545123
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0016277
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

400_110_30 KV transformator za TS Tumbri

Referentni broj: 3004-V-7/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31170000 Transformatori
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka nabave je energetski transformator s radovima ugradnje za potrebe HOPS-a. Predmet nabave obuhvaća isporuku energetskog transformatora, uvlačenje u trafo boks, montaža opreme transformatora, ispitivanje transformatora i njegove opreme nakon montaže na terenu i puštanja u pogon.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31170000 Transformatori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je lokacija Naručitelja na paritetima DDP, prema INCOTERMS 2010 – istovareno u trafo boksu:TS 400/110/30 kV Tumbri, Tumbri b.b., Kupinečki Kraljevec, 10 257 Brezovica

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka nabave je energetski transformator s radovima ugradnje za potrebe HOPS-a. Predmet nabave obuhvaća isporuku energetskog transformatora, uvlačenje u trafo boks, montaža opreme transformatora, ispitivanje transformatora i njegove opreme nakon montaže na terenu i puštanja u pogon.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 % (deset bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 % (deset bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju u jamstvenom roku / Ponder: 5 % (pet bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost servisne radionice / Ponder: 10 % (deset bodova)
Cijena - Ponder: 65 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se dostavlja ispunjeni eESPD obrazac – Dio IV.:Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1.

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će, prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne dokumente:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Sukladno toč. 6.1., 6.2. i 6.3 DON-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno toč. 5.2. DON-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, Kupska 4, 10000 Zagreb, u prostorijama Naručitelja. Podatak o broju sobe/dvorani u kojoj će se održati javno otvaranje ponuda bit će naznačen na recepciji Naručitelja na dan otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/04/2020