Leveringen - 199904-2019

30/04/2019    S84

Polen-Jedlicze: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 084-199904

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Jedlicze
Postadres: ul. Rynek 6
Plaats: Jedlicze
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Postcode: 38-460
Land: Polen
Contactpersoon: Malwina Żurek-Majerska
E-mail: ug@jedlicze.pl
Telefoon: +48 134484716

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://jedlicze.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze

Referentienummer: RP.271.4.8.2019.MŻM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
09330000 Zonne-energie
09332000 Zonne-energie-installatie
09310000 Elektriciteit
09331000 Zonnepanelen
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu (10) mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Instalacja będzie zamontowana na następujących obiektach:

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,25 kW na Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875 kW na budynku Oczyszczalni Ścieków w Jedliczu,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875 kW na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,675 na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5 (stara szkoła),

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75 kW na Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu ul. Rejtana 38a,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,25 kW na Samorządowym Przedszkolu w Potoku,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,50 kW na Szkole Podstawowej w Jaszczwi,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00 kW na Przedszkolu Publicznym w Jaszczwi,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75 kW na Szkole Podstawowej w Żarnowcu,

— Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00 kW na Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej;

2) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego;

3) ewentualnej przebudowy instalacji odgromowej kolidującej z montażem modułów fotowoltaicznych na budynku;

4) wykonania i zamocowania okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z inwerterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;

5) wykonania połączenia instalacji fotowoltaicznej z instalacją elektryczną budynku „starej szkoły” na odcinku około 80 m;

6) montażu inwerterów 3-fazowych dobranych dla poszczególnych instalacji.

7) zabezpieczenia instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe;

8) zabezpieczenia instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;

9) wykonania zgodnie z projektem układu pomiarowego instalacji;

10) wykonania dokumentacji zgłoszeniowej do OSD;

11) zgłoszenia do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;

12) uruchomienia instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;

13) uzupełnienia ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

14) przeszkolenia użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej:

a) projekty wykonawcze instalacji;

b) protokoły odbioru częściowego i końcowego instalacji;

c) instrukcję obsługi i konserwacji instalacji fotowoltaicznych;

d) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji z wynikiem pozytywnym w tym protokoły pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej;

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

f) karty techniczne zamontowanych urządzeń;

g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

i) inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Moc zastosowanych modułów / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego FF (fill faktor) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.03.01.00-18-0464/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193151
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający zawiadamia o anulowaniu opublikowanego w DUUE ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 081-193151 z dnia 25.4.2019 r. pn. ,,Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze". Ww. ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ nie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji tego ogłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/04/2019