Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Έργα - 199944-2017

26/05/2017    S100

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας-Σκόπια: Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια

2017/S 100-199944

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Joint-stock company for construction and management of residential and commercial properties significant to the country — Skopje
Ταχ. διεύθυνση: 138 Orce Nikolov Str.
Πόλη: Skopje
Κωδικός NUTS: MK008 Skopski
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΌΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: As in above mentioned contact points
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emilija.vukadinovska@adsdp.mk
Τηλέφωνο: +389 22633814
Φαξ: +389 23111195
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.adsdp.mk
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://e-nabavki.gov.mk/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Joint-stock company for construction and management of residential premises and business premises of significance for the Republic — Skopje
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: public enterprises, joint-stock companies and limited liability companies from included activities — Housing, construction and transport

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Construction works for construction of the facility 7.5 GP 1.45 (old designation Block K1, UE27) on Street Hristijan Todorovski Karpos in Probistip.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45211350 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

The quantities of works are defined as performance of construction, construction — craftsmanship, craftsmanship, installation and other works for construction of the facility 7.5 GP 1.45 (old designation Block K1, UE27) on Street Hristijan Todorovski Karpos in Probistip, determined in the bill of quantities for the tender documentation prepared by the Designer Prima Engineering LLC Skopje.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 71 866 720.00 MKD
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MK PORANEŠNATA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

The quantities of works are defined as performance of construction, construction — craftsmanship, craftsmanship, installation and other works for construction of the facility 7.5 GP 1.45 (old designation Block K1, UE27) on Street Hristijan Todorovski Karpos in Probistip, determined in the bill of quantities for the tender documentation prepared by the Designer Prima Engineering LLC Skopje.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 71 866 720.00 MKD
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

*In order to prove its personal status, the economic operator should submit the following documents:

— Statement of the economic operator that no effective verdict has been issued against the economic operator within the past five years for participation in a crime organization, corruption, fraud or money laundering;

— Confirmation stating that no bankruptcy procedure has been initiated by a competent body;

— Confirmation stating that no liquidation procedure has been initiated by a competent body;

— Certificate of paid taxes, benefits and other public duties issued by a competent body in the country where the economic operator is registered;

— Confirmation from the Register of penalties for committed criminal offences of legal entities proving that no secondary penalty — ban on participating in open call procedures, awarding public procurement contracts and contracts on public — private partnership has been pronounced;

— Confirmation from the Register of penalties for committed criminal offences of legal entities proving that no secondary penalty — temporary or permanent ban on performing particular activity has been pronounced;

— Confirmation stating that no misdemeanour sanction — ban on the performance of the profession, activity or duty, i.e. temporary ban on the performance of a particular activity has been pronounced with an effective verdict.

*Capability of the economic operator for performing professional activity:

To prove its capability to conduct professional activity, the economic operator should submit a document for registered activity — civil engineering — DRD Form as proof of registration as a natural person or legal entity for performing the activity related with the subject of the public procurement contract or proof that it is a member of the relevant professional association in line with the regulations of the country where it is registered and License A for contractor, for performance of first category construction, in accordance with the Law on Construction.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Necessary documents for proving the economic status of the economic operator:

— Report on the income statement registered by the competent body, i.e. an audited income statement, or extracts from the report on the income statement in cases where the publishing of the income statement is prescribed by law in the country where the economic operator is registered, for the last three years — 2013, 2014 and 2015;

— Report on the overall turnover of the enterprise (data from the income statement issued by the competent body, i.e. an audited income statement) for the last 3 years — 2013, 2014 and 2015 and, where appropriate, from the turnover in the area covered by the public procurement contract and maximum for the last 3 financial years for which such information is available depending on the date when the enterprise was established or commenced its operations and depending on the availability of such information.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Minimum criteria for determining the economic and financial status of the economic operator:

Minimum total revenue of funds in the last 3 years (2013, 2014 and 2015) in the amount of 3 500 000 EUR in the area of civil engineering, i.e. 215 250 000 MKD.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Necessary documents for proving the technical or professional capability of the economic operator:

List of works (filled-in form)

— Constructed building facilities of first and/or second category built within the last 5 years with specified category, number of floors, net area constructed, value, time of construction, location of the works and the investor, for submitted contracts;

— Contracts for construction (minimum 3) of facilities from the first and/or second category — building construction, in the last 5 years (the contracts should apply to fully constructed facilities, not for construction of individual phases of a certain facility);

— Certificates (recommendations) for high-quality and timely performed works, of facilities from first and/or second category — building construction, issued by former investors, for the submitted contracts;

— Listing issued by the Employment Agency for employed persons qualified to perform the activity related with the subject of the public procurement contract (civil engineering) at the time of submitting the relevant bid (not older than 15 days);

— License A or B for construction for the professional staff to be engaged for implementation of the subject of procurement;

— Diploma for completed construction studies for the graduated civil engineer;

— Statement regarding the elements of the contract that the economic operator intends to cede to subcontractor/s and data thereon (company, headquarters, unique tax number, etc.) that meet the conditions for performing the works, as prescribed by the Law on Construction;

— Statement certified by Notary Public that if the bidder is awarded the public procurement contract, facility to phase framework, shall be performed by the bidder (without ceding to subcontractors). Statement certified by Notary Public that the selected most favourable bidder is obligated, in addition to electronic form, to submit the bid in hard-copy as well, originals, through the archives of the Contracting Authority together with the submission of the final bid.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Minimum criteria for determining the technical and professional status of the economic operator:

— The Bidder to have minimum three implemented contracts for construction of facilities from first and/or second category — building construction, in the past 5 years, with total constructed net are of minimum 7 700 m2,

— The Bidder to have minimum three certificates (recommendations) for high-quality and timely performed works, of facilities from first and/or second category — building construction, issued by former investors, for the submitted contracts,

— Minimum professional staff that will be engaged for the implementation of the subject of the procurement: minimum 3 (three) graduated engineers with authorization A for construction, specifically: 2 (two) graduated engineers — architects, and 1 (one) graduated civil engineer — construction department.

— Minimum 30 (thirty) employees at the time of submitting the bid, qualified to perform the activity related with the subject of the public procurement contract (civil engineering staff, technicians and construction workers).

— Minimum facility to phase frame is required to be carried out by the bidder (may not be carried out by a subcontractor).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:

The subject of the electronic auction is the total price. Minimum differences allowed in the process of negative bidding is 1 % of the value of the initial price. Maximum differences allowed in the process of negative bidding is 5 % of the value of the initial price. The electronic auction will take place in 1 round lasting 1 hour with the possibility for automatic extension.

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/06/2017
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Σλαβομακεδονικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/06/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Electronic via https://e-nabavki.gov.mk

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

At the public opening of tenders, may attend any person who is interested. Only authorized representatives of bidders may participate in the procedure of public opening of bids by giving their comments in the minutes of opening of bids. Authorized representatives of the bidders at the public opening must have an authorization signed by the person in charge.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Announcement number: 7/2017 at https://e-nabavki.gov.mk

Is the Contract from the included activities (utilities contract): No.

Is the subject of procurement separable: No.

Electronic procedure — Yes.

Statement for independent tender bid: Yes.

Tender bid warranty: Yes (3.00 %).

Statement of importance: No.

Warranty for high-quality enforcement of the Contract: Yes (10.00 %).

Advanced payment: No.

Alliance of group of economic operators in an appropriate legal form for contract implementation (upon the performed selection of most favourable tender bid): No.

Deadline for asking questions: 8.6.2017 at 15:30 h.

Review of technical documentation in the Department of construction and arrangement of construction land, facility No 3 in the Joint-stock company for construction and management of residential premises and business premises of significance for the Republic — Skopje, Saso Sarakinov, architect, contact telephone +389 71 317-151.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Appeals State Commission
Ταχ. διεύθυνση: Bul. Ilinden 63 a
Πόλη: Skopje
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΌΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/05/2017