Supplies - 199996-2021

23/04/2021    S79

Poland-Rzeszów: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 079-199996

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postal address: ul. Szopena 2
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-055
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telephone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Internet address(es):
Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizacji

Reference number: ZP.261.4-AM.2021, Postępowanie nr 14
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizacji Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – zestawieniu parametrów wymaganych (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach opisanych w SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia – zestawieniu parametrów wymaganych (Załącznik nr 1 do SWZ).

5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Centralna Sterylizacja Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizacji Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, a w tym:

a) sterylizatora parowego przelotowego dużego;

b) sterylizatora parowego przelotowego małego;

c) sterylizatora niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru jednodrzwiowego;

d) myjni dezynfektora przelotowego dużego;

e) myjni dezynfektora przelotowego małego.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – zestawieniu parametrów wymaganych (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach:

a) sterylizator parowy przelotowy duży – 1 szt.;

b) sterylizator parowy przelotowy mały – 1 szt.;

c) sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru jednodrzwiowy – 1 szt.;

d) myjnia dezynfektor przelotowa duża – 1 szt.;

e) myjnia dezynfektor przelotowa mała – 1 szt.

4. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w miesiącach: 2, winno być: dostawa przedmiotów zamówienia – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzeń.

Termin dostawy przedmiotów zamówienia:

a) sterylizator parowy przelotowy duży;

c) sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru jednodrzwiowy;

d) myjnia dezynfektor przelotowa duża

stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na zaoferowane przedmioty zamówienia w miesiącach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy przedmiotów zamówienia (sterylizator parowy przelotowy duży, sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru jednodrzwiowy, myjnia dezynfektor przelotowa duża) w tygodniach / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Additional information

1. Przy wyborze najkorzy. oferty Z-cy będzie się kierował kryteriami:

a) cena brutto oferty PLN: 60 %;

b) okres gwarancji na zaoferowane przedmioty zamówienia w miesiącach: 20 %;

c) termin dostawy przedmiotów zamówienia (sterylizator parowy przelotowy duży, sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru jednodrzwiowy, myjnia dezynfektor przelotowa duża) w tygodniach: 20 %.

2. Kwota wadium: 12 400,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w sekcji VI.3, Zam. zamieszcza w tej sekcji następujące informacje:

Zgodnie z treścią art. 57 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 Pzp określa nast. warunki udziału w post. dot.:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 Pzp.

Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Do umów o zamówienie publiczne stosuje się przepisy działu VII Pzp – Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

Zamawiający przedstawia projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jako Załącznik nr 9 do SWZ, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 030-071743
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 09:00
Place:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert opisane zostały w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „systemem”.

2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3. Informacja – wymagania dla Wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich opisane zostały w SWZ.

4. Informacja – wymagania dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane zostały w SWZ.

5. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp, opisana została w SWZ.

6. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

a) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowania – jednolity europejski dokument zamówienia opisane zostały w SWZ.

b) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, opisane zostały w SWZ.

7. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej opisana została w SWZ.

8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego opisana została w SWZ.

9. Pozostałe wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty opisane zostały w SWZ.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu sprawdzenia warunków instalacji w podanej lokalizacji, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

14. W sekcji I.3 „Komunikacja”, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

— strona internetowa Zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

— adres platformy zakupowej (systemu): https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Do środków ochrony prawnej stosuje się przepisy działu IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/04/2021