Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 200037-2017

27/05/2017    S101

Francúzsko-Štrasburg: Dodávka a distribúcia zemného plynu pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu

2017/S 101-200037

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: direction des infrastructures
E-mail: INLO.AO.DIRA@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2460
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka a distribúcia zemného plynu pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Referenčné číslo: 06A70/2017/M018.
II.1.2)Hlavný kód CPV
09123000 Zemný plyn
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka a distribúcia zemného plynu pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka a distribúcia zemného plynu pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Európsky parlament požaduje, aby mali uchádzači dodávajúci zemný plyn povolenie na dodávku zemného plynu v súlade s článkom L.443-1 a v súlade s energetickým zákonníkom. Toto povolenie sa musí predložiť spolu s ponukou.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Viacnásobné rámcové zmluvy s obnovením súťaže sa podpíšu so všetkými vybranými uchádzačmi.

Viacnásobná rámcová zmluva: v prípade pridelenia zákazky sa podpíše 1-ročná rámcová zmluva, ktorú bude možné obnoviť maximálne 3 krát, s každým uchádzačom, ktorý vyhovie kritériám vylúčenia a výberu a preukáže, že má všetky potrebné povolenia, v súlade s článkom L:443-1 a v súlade s energetickým zákonníkom.

Obnovenie súťaže: v prípade konkrétnych objednávok budú všetky hospodárske subjekty, ktoré podpísali rámcovú zmluvu s Európskym parlamentom, vyzvané k predloženiu cenovej ponuky, ktorá sa bude hodnotiť na základe kritérií vyhodnotenia ponúk. Na konci tejto fázy sa s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenovú ponuku, podpíše zmluva na dodanie konkrétnych tovarov s trvaním 1 roka. Európsky parlament obnoví súťaž každý rok.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/07/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Francúzština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/09/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, Vaclav Havel Building, allée Spach, Strasbourg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

V záujme zaručenia prístupu na otváranie ponúk by uchádzači, ktorí majú záujem o účasť, mali svoju účasť potvrdiť e-mailom (inlo.ao.dira@ep.europa.eu) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk, pričom ich účasť sa obmedzuje na 1 osobu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Register Všeobecného súdu Európskej únie.
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2017