Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 200039-2017

27/05/2017    S101

Belgien-Bryssel: Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Europaparlamentets informationskontor i Rumänien (EPIO Rumänien)

2017/S 101-200039

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania
E-post: epbucarest@europarl.europa.eu
Telefon: +40 214050880
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2364
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Europaparlamentets informationskontor i Rumänien (EPIO Rumänien)

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2017/344.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92400000 Nyhetsbyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Europaparlamentets informationskontor i Rumänien, både vad gäller tryckt press och audiovisuella medier.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 190 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO ROMANIA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rumänien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontrakt avseende daglig bevakning av skriftlig press (nationell/regional), audiovisuella medier (radio, tv) och de huvudsakliga onlinemedierna (internet). Syftet är att tillhandahålla ett lägligt, aktuellt kompendium med daglig information i form av pressöversikter om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation avser se till att det har bästa möjliga kunskap om mediernas täckning runt om i EU av frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och ledamöterna av Europaparlamentet (Member of the European Parliament – MEP).

Medieanalys kommer i slutändan att hjälpa EP att bättre förmedla EU:s politik till EU-medborgare och specifika målgrupper. Kontraktets inledande löptid kommer att vara 1 år. Det kan genom tyst överenskommelse förlängas på en årlig basis upp till 3 gånger. Kontraktets längsta löptid kommer att vara 4 år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 190 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förnyas upp till som högst 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Inlämning av ett anbud innebär att anbudsgivaren godtar de villkor som anges i handlingarna som utgör denna anbudsinfordran: förfrågningsunderlaget, utkastet till ramavtal och utkastet till beställningssedel. I ovannämnda handlingar fastställs de villkor som styr denna anbudsinfordran och handlingarna kompletterar varandra. I händelse av motsättningar mellan dem ska varje handling äga företräde före de andra i enlighet med den ordning som anges i slutbestämmelserna i utkastet till ramavtal.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

En årsomsättning på minst 50 000 EUR för de 2 senaste år för vilka årsbokslut har upprättats.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— Minst 3 års erfarenhet av tjänster/leveranser som liknar de som erfordras inom ramen för det berörda kontraktet.

— En expertgrupp inom området mediebevakning, inom vilken åtminstone projektledaren ska ha 3 års styrkt erfarenhet inom det område som omfattas av anbudsinfordran. De övriga gruppmedlemmarna ska ha minst 1 års erfarenhet. Samtlig personal ska behärska engelska flytande.

— Tekniska resurser som krävs för att genomföra kontraktet, såsom tillgänglighet till elektronisk program- och nyhetsdatabas som är sökbar med hjälp av nyckelord.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/07/2017
Lokal tid: 18:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/07/2017
Lokal tid: 11:00
Plats:

Bukarest.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ombeds att meddela den avdelning som ansvarar för förvaltningen av upphandlingsförfarandet senast 2 arbetsdagar innan datumet för anbudsöppning. Detta ska ske via e-post till epbucarest@ep.europa.eu Endast 2 företrädare får närvara. Anbudsgivare som inte lämnar meddelande kommer automatiskt att nekas tillträde till öppnandet. Namnen på de personer som ska närvara vid anbudsöppningen ska meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032600
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Fax: +33 0388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2017