Supplies - 200071-2021

23/04/2021    S79

Romania-Galați: Portable computers

2021/S 079-200071

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitatea Dunărea de Jos
National registration number: 3127522
Postal address: Str. Domnească nr. 47
Town: Galați
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800008
Country: Romania
Contact person: Marian Danaila
E-mail: marian.danaila@ugal.ro
Telephone: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Internet address(es):
Main address: http://www.ugal.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118352
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Laptopuri, sisteme all in one și tablete”

Reference number: 3127522/2021/11
II.1.2)Main CPV code
30213100 Portable computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de „Laptopuri, sisteme all in one și tablete”, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: în a 11-a zi înainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 522 545.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sisteme de calcul portabile și all in one

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Magazia nr. 1 din Strada Gării nr. 63-65, Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Sisteme de calcul portabile și all in one, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 470 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tablete grafice și sisteme de calcul tip tabletă.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30213200 Tablet computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Magazia nr. 1 din Strada Gării nr. 63-65, Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Tablete grafice și sisteme de calcul tip tabletă, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 52 145.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Informatii despre conducerea executiva:

Prof. univ. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU – RECTOR

Prof. univ. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ - MIȘU – PRORECTOR responsabil cu managementul financiar și strategiile administrative

Prof. dr.ing. Elena MEREUȚĂ – PRORECTOR responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Dragoş Alexandru OPREANU – PRORECTOR responsabil cu managementul resurselor umane și juridic

Prof. dr. habil. ing. Silvius STANCIU - PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social

Conf. dr. ing. Ciprian VLAD - PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții

Asist. univ. dr. Alexandru Nechifor - PRORECTOR responsabil cu strategiile și relațiile instituționale

Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU – Director CSUD

Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

Ing. Romeu HORGHIDAN – Director Direcția Generală Administrativă

Ec. Neculai SAVA – Director Interimar Directia Economica

Ec. Marian DĂNĂILĂ – Director Interimar Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Investitii

Oana CHICOȘ – Consilier juridic

Elena-Marinela OPREA – Consilier juridic

Andreea ALEXA– Consilier juridic

Emilia Daniela ȚIPLEA – Sef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate

Ec. Maricica FELEA - Sef Serviciu - Serviciul Financiar

Margareta DĂNĂILĂ - Administrator financiar

Mariana PLAȘOIANU- Administrator financiar

Informatii despre persoanele care fac parte din comisia de evaluare:

Monica LUNGU - Administrator de Financiar

Liliana PAȚILEA - Administrator patrimoniu

Liviu Iulian PETCU -avand functia de inginer sistem - Serviciul transmisii de date si retele de calculatoare

Robert ROMASCU - avand functia de Inginer - Direcţia Informatizare şi Comunicaţii Digitale - Compartiment Suport Tehnic

Cristian-Dragoș OBREJA - Inginer - Direcţia Informatizare şi Comunicaţii Digitale - Compartiment Aplicații de rețea

Paul MANAFU – Analist - Serv. Informare și Prelucrare Date

Costel Mihai CARDAȘ – Ing.- Direcția generală informatizare și comunicații digitale

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Din informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să rezulte că obiectul de activitate principal/secundar al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie însoțite de traducere autorizată în limba română. (semnătura și ștampila traducătorului autorizat va fi pe fiecare pagină). Înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe primul loc, să prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizată.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Se va/vor preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va prezenta DUAE în care va include informatiile cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorică si procentuala a acestor parti, la care se ataseaza Acordul de subcontractare. Proportia de subcontractare va fi declarata de catre fiecare subcontractant, dupa caz. Fiecare subcontractant va completa DUAE. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publicã se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, de documente care contin noi preturi.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art.156 din Legea nr.98/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104642
Fax: +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

7 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția juridică și resurse umane a Universității
Postal address: Str. Domnească nr. 47
Town: Galați
Postal code: 800008
Country: Romania
Telephone: +40 336130123
Fax: +40 236419177
Internet address: www.ugal.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021