Služby - 200082-2020

30/04/2020    S85

Španielsko-Bilbao: Prehľad týkajúci sa politík, výskumu a postupov v súvislosti s pokročilou robotikou a systémami založenými na umelej inteligencii na automatizáciu úloh a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)

2020/S 085-200082

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Poštová adresa: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES213 Bizkaia
PSČ: E-48003
Štát: Španielsko
E-mail: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Telefón: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://osha.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6341
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prehľad týkajúci sa politík, výskumu a postupov v súvislosti s pokročilou robotikou a systémami založenými na umelej inteligencii na automatizáciu úloh a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)

Referenčné číslo: EUOSHA/2020/OP/F/SE/0105
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vykonať prehľad politík, výskumu a postupov v súvislosti s pokročilou robotikou a systémami založenými na umelej inteligencii na automatizáciu fyzických a kognitívnych úloh a posúdiť ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Preskúmajú sa potenciálne dôsledky pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov a určia sa hlavné výzvy a príležitosti v oblasti prevencie, politiky a praxe.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vykonať prehľad politík, výskumu a postupov v súvislosti s pokročilou robotikou a systémami založenými na umelej inteligencii na automatizáciu fyzických a kognitívnych úloh a posúdiť ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Preskúmajú sa potenciálne dôsledky pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov a určia sa hlavné výzvy a príležitosti v oblasti prevencie, politiky a praxe.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva vyplývajúca z pridelenia tejto výzvy na predloženie ponúk sa uzatvorí na počiatočné obdobie 12 mesiacov. Môže sa automaticky obnoviť najviac 3-krát, zakaždým na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/06/2020
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 01/07/2020
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/04/2020