Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 200088-2020

30/04/2020    S85

Холандия-Амстердам: Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на технологии на Microsoft, Informatica и SAP

2020/S 085-200088

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 060-142851)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: PO Box 71010
Град: Amsterdam
код NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Пощенски код: 1008 BA
Държава: Нидерландия
Електронна поща: contracts@ema.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.ema.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на технологии на Microsoft, Informatica и SAP

Референтен номер: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат рамкови договори с максимум 5 икономически оператори за предоставянето на услуги, което ще даде възможност на Агенцията да придобие ресурси, които не са наети директно от Агенцията в сферата на разработването, внедряването и поддръжката на ИТ софтуер

Във връзка с изброените конкретни технологии, както следва:

• по приоритет (каскадно) за поръчки на база време и средства; и

• повторно стартиране на конкурс за поръчки на база определено време и средства или фиксирана цена.

Агенцията предвижда, без това да е обвързващо, че общото изискване за консултантски услуги за 4-годишния период на рамковия договор се очаква да представлява:

— 17 460 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на Microsoft,

— 10 698 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на Informatica,

— 11 675 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на SAP.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/04/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 060-142851

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/05/2020
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 26/05/2020
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 18/05/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 27/05/2020
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: