Diensten - 200088-2020

30/04/2020    S85

Nederland-Amsterdam: De verlening van diensten in het kader van de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van IT-software die oplossingen gebaseerd op Microsoft, informatica en SAP-technologieën omvatten

2020/S 085-200088

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 060-142851)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau
Postadres: PO Box 71010
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postcode: 1008 BA
Land: Nederland
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ema.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De verlening van diensten in het kader van de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van IT-software die oplossingen gebaseerd op Microsoft, informatica en SAP-technologieën omvatten

Referentienummer: EMA/2019/28/IT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving beoogt het sluiten van raamovereenkomsten, met maximaal vijf ondernemers voor de verlening van diensten, om het Bureau in staat te stellen middelen te verwerven die niet rechtstreeks door het Bureau worden gebruikt, op het gebied van de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van IT-software.

Met betrekking tot de vermelde specifieke technologieën als volgt:

• in volgorde van prioriteit (cascade) voor bestellingen op basis van tijd en middelen; en

• heropening van de mededinging voor bestellingen op basis van opgegeven tijd en middelen of vaste prijs.

Naar schatting van het Bureau, zonder dat dit bindend is, kan de totale behoefte aan adviesdiensten tijdens de 4-jarige looptijd van de raamovereenkomst worden gesteld op:

— 17 460 mandagen voor de diensten met betrekking tot Microsoft-technologieën,

— 10 698 mandagen voor de diensten met betrekking tot informaticatechnologieën,

— 11 675 mandagen voor de diensten met betrekking tot SAP-technologieën.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/04/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 060-142851

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 18/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: