Supplies - 200187-2021

23/04/2021    S79

Poland-Szczecin: Protective and safety clothing

2021/S 079-200187

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Postal address: ul. Arkońska 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-455
Country: Poland
Contact person: Wioleta Brazewicz
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Telephone: +48 918139076
Fax: +48 918139079
Internet address(es):
Main address: www.spwsz.szczecin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odzieży ochronnej dla SPWSZ w Szczecinie

Reference number: EP/220/8/2021
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odzieży ochronnej dla SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (zadania).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież ochronna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 1. Zadanie nr 1

Składa się z 7 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież HACCP

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 2. Zadanie nr 2

Składa się z 9 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji – wady jakościowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2021
Local time: 11:30
Place:

Szczecin, ul. Arkońska 4, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, POLSKA, II piętro, pokój nr 328.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2022 rok

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunik między Zamawi a Wykonaw, w tym składan. ofert następować będzie przy użyciu Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwsz.

2. Postępowanie jest prowadz zgodnie z zasad przewidzianymi dla tzw „procedury odwróconej” o któr. mowa w art. 139 ust. 1–4 Pzp.

3. Zam. wymaga złożen. wraz z ofertą przedmiotow. środdowodow potwierdz zgodność oferowan przez Wykon świadcz z cechami określonw SWZ w szczególn zał. nr 1 do SWZ w postaci:

Zad 1

a) Deklaracja zgodności oferowan asortymen z normą PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna – wymagania ogólne lub normą równoważną* – dla wszystk poz. asortymen w zad. nr 1;

b) Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdz wdrożenie system zarządzan jakością w zakresie Projektow i produkcji odzieży dla branży medycznej lub równoważny*;

c) Karta danych techniczn wystawiona przez producenta danego asortymen potwierdzająca paramet tkaniny – dla wszystk poz. asortymen oferowan w zad nr 1;

d) Nieodpłatnie próbki – wzory gotow odzieży zgodn z OPZ, po 1 szt asortymen wymienion w poz 1, 2, 3 z tab w zał nr 1 OPZ w celu dokona oceny zgodności załącz wzorów z OPZ oraz zgodności załącz wzorów z odzieżą, która będzie dostarczana (w ramach umowy) przedmiot zam;

e) Karty katal – dla poz 4, 5, 6, 7 zawierające opis oferowan asortymentu.

Zad 2

a) Deklaracja Zgodności oferowan asortyment z normą PN-EN ISO 22000:2006 – System Zarządzan Bezpieczeństw Żywności – wymag dla wszystk uczestnik łańcucha żywności (HACCP) lub normą równoważną*;

b) Nieodpłatnie próbki – wzory gotow odzieży zgodnie z OPZ z tabeli w zał nr 1 OPZ, po jedn szt asortymen wymien w poz 1, 2, 3, 4, w celu dokonan oceny zgodności załączon wzorów z OPZ oraz zgodnoś zał wzorów z odzieżą, która będzie dostarczana (w ramach umowy) przedmiotu zamówienia. Próbki należy złoż do terminu otwar ofert;

c) Do pozostał poz 5, 6, 7, 8 i 9, karty katal ze wskazan w nim oferowan asortymentu.Wykon składa przedm środki dowod inne niż próbki wraz z ofertą, w postaci elektr.

4. Zam. wezwie Wykon, którego ofer została najwyż. oceniona, do złożen. termin nie króts. niż 10 dni aktual na dzień złożenoświadcz Wykon na formul JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. W postępow mogą brać udział Wykon, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 8, 10 Pzp.

6. W celu potw. braku podst do wykluczenia, Zam przed udzielen zamów, wezwie Wykon, którego oferta został najwyżej ocenio, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, termin aktualn na dzień złożen:

a) infor z KRK w zakres:

(a) art.108 ust.1pkt 1 i 2 Pzp,

(b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp,

b) oświad Wykon, w zakres art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,

c) zaświadcz właściw naczeln US potwierdz, że Wykon nie zalega z opłacanpodatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp,

d) zaświadcz właściw teren jednost organizac ZUS lub KRUS albo inn dokum potw., że Wyk nie zalega z opłacan składek na ubezpiecz społecz lub zdrow, w zakr art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,

e) odpis lub inform z KRS lub z CEIDG, w zakr art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządz. nie wcześn. niż 3 m-ce przed jej złożen., jeżeli odrębne przep. wymag. wpisu do rejest lub ewiden,

f) oświad. wyk o aktual inform zawart w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożon na formul JEDZ.

7. Szczegól uregulowan dot. dokument składan przez Wyk mających siedzibę lub miejs zamieszk poza terytor Rzeczypospol Polsk okreś pkt 9.5 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań Powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom Wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021