El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 200314-2021

23/04/2021    S79

Eslovaquia-Bratislava: Equipo y material informático

2021/S 079-200314

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 42181810
Dirección postal: Námestie Ľudovíta Štúra 1
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK Slovensko
Código postal: 812 35
País: Eslovaquia
Persona de contacto: JUDr. Štefan Halický
Correo electrónico: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Teléfono: +421 259562339
Fax: +421 259562339
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.minzp.sk/
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430435
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430435
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie

Número de referencia: 1/2021
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude nákup výpočtovej techniky, ktorá je bežne dostupná na trhu a ktorá je zaradená podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupine 302, 311, 316, 324, 325, 386, hlavný CPV kód 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Účelom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre zadávanie zákaziek prednostne pre MŽP SR a jeho podriadené organizácie v DNS s cieľom umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne MŽP SR centrálne riadiť a monitorovať nákup výpočtovej technicky jednotlivých podriadených organizácií.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 11 848 941.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK Slovensko
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude nákup výpočtovej techniky, ktorá je bežne dostupná na trhu a ktorá je zaradená podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupine 302, 311, 316, 324, 325, 386, hlavný CPV kód 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Účelom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre zadávanie zákaziek prednostne pre MŽP SR a jeho podriadené organizácie v DNS s cieľom umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne MŽP SR centrálne riadiť a monitorovať nákup výpočtovej technicky jednotlivých podriadených organizácií.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 848 941.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

V prípade čiastkových zákaziek financovaných z fondov EÚ, budú informácie týkajúce sa fondov EÚ uvedené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") týkajúce sa osobného postavenia:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.

Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré záujemca nemusí predkladať, nakoľko COO je oprávnené použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).

COO upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO účinné od 1. decembra 2019.

V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak záujemca nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov záujemcu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho COO zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť COO údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/ uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak záujemca má záujem, aby za neho COO zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).

Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO COO nevie zabezpečiť.

Preukazovanie podmienok účasti je voči COO účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. COO uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. COO príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti osobného postavenia sú uvedené v časti VI.3)Doplňujúce informácie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Záujemca musí v žiadosti o účasť predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam dodaných tovarov obsahoval minimálne:

a)identifikáciu odberateľa (obchodne meno a adresa),

b)názov a stručný opis predmetu zákazky, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,

c)celkovú hodnota dodaného tovaru (výpočtovej techniky),

d)zmluvný a skutočný termín dodania (v prípade rozdielu uviesť dôvod),

e)meno, priezvisko, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedene údaje overiť.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Záujemca musí referenciami/zoznamom preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazku/zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, zameranú/zamerané na nákup výpočtovej techniky, v celkovom kumulatívnom objeme minimálne 50 000, - EUR bez DPH, pričom záujemca môže tento finančný objem preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje výpočtová technika, zaradená podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) do skupiny 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Pri vyhodnocovaní podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (ak iná časť súťažných podkladov neurčuje inak).

V prípade ak záujemca predkladá/uvádza zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. dodanie tovaru (zmluvy/zákazky) začalo pred troma (3) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluvu/zákazku, ktorej realizácia začala pred viac ako tromi (3) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, záujemca v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak dodanie tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v žiadosti o účasť predložené v originálnej elektronickej forme alebo ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca COO preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.

Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému. Prípadné konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky osobitne.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
Otros compradores pueden utilizar el sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

V prípade použitia elektronickej aukcie budú bližšie informácie uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/05/2021
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 01/06/2021
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.1 Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430435. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.

1.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti osobného postavenia:

2.1 Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje osobné postavenie musia byť v žiadosti o účasť predložené v originálnej elektronickej forme alebo ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

2.2 Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.3 Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.

3. Vzhľadom na technické špecifikácie alebo podmienky plnenia dynamického nákupného systému a zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému, predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžadovať v prípade čiastkových zákaziek, aby uchádzači v súlade príslušnými ustanoveniami ZVO svoje ponuky zabezpečili zábezpekou.

5. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

6. Verejný obstarávateľ vyhlasuje a riadi proces verejného obstarávania ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 ods. 2 písm. a) ZVO. Verejný obstarávateľ vykonáva podpornú činnosť pre viacerých verejných obstarávateľov, ktorých v súlade s § 15 ods. 6 ZVO identifikoval nasledovne

a) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO

b) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

7. Záujemca pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO ale COO ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/04/2021