Dienstleistungen - 200355-2019

30/04/2019    S84

Sverige-Bålsta: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

2019/S 084-200355

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Håbo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0241
Postadress: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 746 80
Land: Sverige
E-post: eva.oberg@habo.se
Telefon: +46 17152500

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43501
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43501
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utskrift, kopiering och skanning

Referensnummer: UH-19-20118
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser utskrift, kopiering och skanning till samtliga verksamheter inom kommunen. Anbudsgivaren ska ta ett helhetsansvar för tillhandahållande av hårdvara, mjukvara, licenser, förbrukningsmaterial, support och drift.

Upphandlingen är uppdelad i 2 delområden:

Delområde 1. MFP standard

Delområde 2. Produktionsmaskin

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett delområde eller båda delområdena.

Ersättning till anbudsgivaren blir ett så kallat ”klickpris” per utskriven sida samt fast månadsavgift per maskin.

Avtalstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utskrift, kopiering och skanning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30120000 Utrustning för kopiering och offsettryckning
30124500 Skannertillbehör
30125000 Delar och tillbehör till kopiatorer
30125110 Toner för laserskrivare/faxmaskiner
30232100 Skrivare och kurvskrivare
30232130 Färgskrivare
30237110 Gränssnitt
48318000 Programvara för skanner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser utskrift, kopiering och skanning till samtliga verksamheter inom kommunen. Anbudsgivaren ska ta ett helhetsansvar för tillhandahållande av hårdvara, mjukvara, licenser, förbrukningsmaterial, support och drift.

Upphandlingen är uppdelad i 2 delområden:

Delområde 1. MFP standard

Delområde 2. Produktionsmaskin

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett delområde eller båda delområdena.

Ersättning till anbudsgivaren blir ett så kallat ”klickpris” per utskriven sida samt fast månadsavgift per maskin.

Avtalstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Leverantören ska

1. vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad, eller

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad.

Bevis kan komma att begäras in av kommunen.

Se upphandlingsdokumentet, anbudsformuläret för mera information.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Eventuella minimistandardnivåer:

Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne bedöms kunna uppfylla sitt åtagande enligt avtal. Underlag för bedömning av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är t.ex. utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget UCs register. Håbo kommun kommer att inhämta utdrag från UC avseende samtliga leverantörer efter anbudsöppning. Utdrag för riskklassificering / rating ska visa att leverantören har en rating om lägst riskklass 3 hos UC eller lägst rating 40 hos Creditsafe eller lägst rating A hos Soliditet.

Leverantör som inte uppnår angiven kravgräns enligt ovan men på kommunens begäran lämnar godtagbar förklaring, så att det är klarlagt att leverantören har en stabil ekonomisk ställning och har tillgång till resurser som svarar mot anbudets omfattning och innehåll, anses uppfylla kravet på god ekonomisk ställning.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/04/2019