Supplies - 200628-2021

23/04/2021    S79

Belgium-Ghent: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2021/S 079-200628

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitair Ziekenhuis Gent
National registration number: BE0232.987.862
Postal address: Corneel Heymanslaan 10
Town: Gent
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9000
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Jessy De Muynck
E-mail: jessy.demuynck@uzgent.be
Telephone: +32 93325500
Fax: +32 93323853
Internet address(es):
Main address: www.uzgent.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2694/UJ/2021
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Aankoopdienst, Ingang 75, Route 7515, eerste verdieping (Containercomplex De Pintepark II)
National registration number: AANK
Postal address: Corneel Heymanslaan 10
Town: Gent
NUTS code: BE Belgique / België
Postal code: 9000
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Jessy De Muynck
E-mail: jessy.demuynck@uzgent.be
Telephone: +32 93325500
Fax: +32 93323853
Internet address(es):
Main address: www.uzgent.be
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: universitair ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor het leveren van loden kledij en toebehoren

Reference number: OP/JDM/JLJ/D34210002
II.1.2)Main CPV code
35113200 Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.1.1).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Loodschorten in twee delen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113200 Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
33196000 Medical aids
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent, +32 093322111.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (voor volgende toegestane opties kan ook prijs opgegeven worden).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Loodschorten in één deel

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113200 Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
33196000 Medical aids
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent, +32 093322111.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1)/

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (voor volgende toegestane opties kan prijs opgegeven worden).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

*Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

*Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Telemarc na opening van de offertes.

*De kandidaat/inschrijver dient een recent (max. drie maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

*De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

— niet in staat van faillissement verkeert,

— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. enkel voor perceel 1: verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren;

2. enkel voor perceel 2: in het kader van de financiële draagkracht worden er geen specifieke bewijsstukken gevraagd.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Jaaromzet onderneming bedraagt minstens 150 000 EUR.

2. Geen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Minimum twee referenties in ziekenhuizen, bij voorkeur in Belgische ziekenhuizen.

Gelieve de contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) van de betrokken dienst bij de referenties of van een contactpersoon mee te geven.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2021
Local time: 10:00
Place:

Aankoopdienst — Ingang 75 — eerste verdieping (Containercomplex De Pintepark II), Vergaderzaal EDEN, De Pintelaan 185, te 9000 Gent.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Opmerkingen over de gunningscriteria: zie bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021