Szolgáltatások - 200639-2015

Normál nézet megjelenítése

11/06/2015    S111

Belgium-Brüsszel: A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia időközi értékelésére irányuló nyomon követési intézkedések támogatása a 3A célkitűzéshez kapcsolódóan – mezőgazdaság

2015/S 111-200639

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság
Postai cím: BU 9 01/005
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=894

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia időközi értékelésére irányuló nyomon követési intézkedések támogatása a 3A célkitűzéshez kapcsolódóan – mezőgazdaság.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: „Extra muros”.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés támogatást nyújt a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia időközi értékelésére irányuló nyomon követéshez a mezőgazdaság és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatok bizonyítékalapjának megerősítésével. E célból a szerződés összegyűjti egyrészt a mezőgazdasághoz kapcsolódó kiemelt élőhelyek és fajok állapotának és trendjeinek rendelkezésre álló adatait, másrészt a mezőgazdasági gyakorlatokat; valamint bizonyítékon alapuló módszertant dolgoz ki és alkalmaz a biológiai sokféleség állapota és bizonyos uniós mezőgazdasági irányítási gyakorlatok közötti lehetséges ok-okozati kapcsolatok elemzésére.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Egyetlen szerződés (12 hónap). Az ártartomány 170 000 EUR és 200 000 EUR között van (héa nélkül) (beleértve a díjakat, az utazási és egyéb költségeket).
Azokat a beérkezett ajánlatokat, melyek nem felelnek meg a felső korlát kritériumainak, kizárják az elbírálási eljárásból. Az alacsonyabb korlát indikatív jellegű.
Becsült érték áfa nélkül:
170 000 és 200 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a szerződéstervezet 1.4. cikkét.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 1.3. és 1.4. pontját.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 1.1. és 1.6. pontját.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 2.3.1. pontját.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt. Lásd a pályázati dokumentáció 2.3.2. pontját.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
ENV.B.2/SER/2015/0019.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 38-064198 24.2.2015

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.8.2015 - 10:30

Hely:

D szoba, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként 1 képviselő (a személyazonosság igazolásával) jelen lehet az ajánlatok felbontásakor (a költségeket nem térítik). Kérjük, jelezze a résztvevő nevét az env-tenders@ec.europa.eu e-mail címen, a felbontás előtt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A 25.10.2012 keltezésű, 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályainak 134. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 éven belül az ajánlatkérő jogosult (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) kivételes tárgyalásos eljárást alkalmazni olyan további szolgáltatásokra irányulóan, amely szolgáltatások az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőnek az azonos ajánlatkérő által megbízásba adott szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatások megismétléséből állnak (az eredeti szerződéses érték legfeljebb 50 %-áig).
A pályázati dokumentáció az I.1. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a felhívás 24.2.2015 napon a HL 2015. S 38. számában a 064198 számú előzetes összesített hirdetményben „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia időközi értékelésére irányuló utókövetési tevékenységek támogatása” címmel került közzétételre 200 000 EUR összegű költségvetéssel.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.6.2015