Roboty budowlane - 200738-2015

Wyświetl widok skrócony

11/06/2015    S111

Polska-Warszawa: Budowa kolei

2015/S 111-200738

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław pok. 163
Osoba do kontaktów: Halina Choczaj, Anna Skowron
E-mail: halina.choczaj@plk-sa.planna.skowron@plk-sa.pl
Tel.: +48 717175589
Faks: +48 717175589

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Prace na linii kolejowej 273 na odcinku Rudna Gwizdanów – Głogów ( TOR NR 2 )”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa nr 273 na odcinku Rudna Gwizdanów – Głogów ( tor nr 2).

Kod NUTS PL51 Dolnośląskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
W ramach zadania przewidzianego na 2015r. należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane polegające na kompleksowej wymianie nawierzchni kolejowej, rozjazdów, modernizacji nawierzchni drogowej przejazdów kolejowych, rewitalizacji obiektów inżynieryjnych: odcinka Rudna Gwizdanów – Głogów tor nr 2 w km 78,509 – 98,642 na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, obejmujące:
— wymianę nawierzchni tor nr 2,
— wymianę rozjazdów,
— modernizację nawierzchni drogowej przejazdów kolejowych,
— rewitalizację obiektów inżynieryjnych,
— wraz z robotami towarzyszącymi:
roboty podtorzowe wraz z odtworzeniem odwodnienia,
roboty z branży srk i elektroenergetycznej.
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
Dokumentacja projektowa:
— projekt budowlany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
— uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
— opracowanie projektu wykonawczego,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
Realizacja robót budowlanych, do których należą:
— nawierzchnia i podtorze,
— urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
— urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
— obiekty inżynieryjne,
— przejazdy,
— geologia.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej (RCO) stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45234100 Budowa kolei, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 38 044 553 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Całkowita cena brutto. Waga 70
2. Termin realizacji. Waga 20
3. Okres gwarancji/okres rękojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IREZA4-216-01/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 121-214549 z dnia 27.6.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 63-110120 z dnia 31.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IREZA4-216-01/2015
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.5.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Infra SILESIA (lider konsorcjum) DB Schenker Rail Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Kłokocińska 51
Miejscowość: Rybnik
Kod pocztowy: 44-251
Państwo: Polska
Tel.: +48 327394803
Faks: +48 327394810
Adres internetowy: www.infrasilesia.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 56 400 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 38 044 553 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 30 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Prace projektowe, dokumentacja powykonawcza obiekty inżynieryjne, częściowo: roboty torowe, podtorzowe, drogowe, elektroenergetyka.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.6.2015