Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 200762-2019

30/04/2019    S84    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Valby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 084-200762

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo (Administrationsorganisationen)
CVR-nummer: 18213419
Postadresse: Gammel Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Lund
E-mail: ktl@publicure.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk/boligsoegende?ref=home

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/172316

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238921&B=PUBLICURE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238921&B=PUBLICURE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af SAP-drift og -administration

Sagsnr.: 301038
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en kontrakt om udførelse af teknisk drift og administration af Lejerbos eksisterende SAP-platforme. Kontrakten skal ud over almindelig traditionel drift også indeholde de nødvendige ydelser og kompetencer, der gør at Lejerbo ikke behøver egen SAP-viden. Lejerbo ønsker dermed, at Leverandøren påtager sig det daglige ansvar for hele SAP-området. Lejerbo står i dag selv for håndtering af al infrastruktur til deres IT-miljø, herunder deres SAP-landskab. Dette ønskes ikke ændret. Der er således udelukkende tale om en overdragelse af ansvar og opgaver. Ingen systemer forventes at skulle flyttes eller migreres i forbindelse med indgåelse af en ny Kontrakt på området.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en kontrakt om udførelse af teknisk drift og administration af Lejerbos eksisterende SAP-platforme. Kontrakten skal ud over almindelig traditionel drift også indeholde de nødvendige ydelser og kompetencer, der gør at Lejerbo ikke behøver egen SAP-viden. Lejerbo ønsker dermed, at Leverandøren påtager sig det daglige ansvar for hele SAP-området. Lejerbo står i dag selv for håndtering af al infrastruktur til deres IT-miljø, herunder deres SAP-landskab. Dette ønskes ikke ændret. Der er således udelukkende tale om en overdragelse af ansvar og opgaver. Ingen systemer forventes at skulle flyttes eller migreres i forbindelse med indgåelse af en ny Kontrakt på området.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Lejerbo kan forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til 4 x 12 måneder (til i alt 96 måneder).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger indestår for, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136, samt den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger indestår for, at ansøgers egenkapital for det senest afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 154, er positiv.

For sammenslutninger (herunder konsortier): Hver enkelt deltager i sammenslutningen skal have en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved en liste over de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger indestår for, at ansøger mindst har udført 3 tjenesteydelser med lighed med det konkrete udbud inden for de seneste 3 år og kan oplyse beløb, tidspunkt og modtager, jf. udbudslovens § 155.

For sammenslutninger (herunder konsortier): Det er tilstrækkeligt, at sammenslutningen i sin helhed – og ikke hver enkelt deltager – opfylder mindstekravet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2019