Tjenesteydelser - 200822-2019

30/04/2019    S84

Danmark-København: Bankydelser

2019/S 084-200822

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Irene Gabel
E-mail: irga@dr.dk
Telefon: +45 28542257
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238752&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238752&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Mediehus
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt EU-Udbud af DR's daglige bankforretinger

Sagsnr.: Bankudbud
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66110000 Bankydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører EU-Udbud af DR’s daglige bankforretninger. Da DR’s nuværende rammeaftale vedr. daglige bankforretninger udløber i september 2019, ønsker DR at indgå nye rammeaftaler på området for de kommende 4 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66115000 Tjenester i forbindelse med international pengeoverførsel
66172000 Behandling og clearing af finansielle transaktioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Hovedstadsområdet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører EU-Udbud af DR’s daglige bankforretninger. Da DR’s nuværende rammeaftale vedr. daglige bankforretninger udløber i september 2019, ønsker DR at indgå nye rammeaftaler på området for de kommende 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiveren bør beskrive mulighederne for udstedelse af firmahæftende kreditkort, hvis anvendelse kan begrænses til bestemte udgiftstyper, f.eks. taxakørsel, og hvor der kan indsættes en beløbsgrænse for hvor meget, der kan hæves. Herudover bør kortet kunne anvendes i udlandet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftaler:

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte bankydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter. (Udbudsbetingelsernes punkt 1.2.1)

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde benyttes:

- § 137, stk. 1, nr. 1 –Tilsidesat gældende forpligtelser i forhold til CSR,

- § 137, stk. 1, nr. 2 – Insolvensbehandling.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for virksomhedens tekniske kapacitet skal bydende virksomheder som en del af ESPD’et vedlægge en liste over de betydeligste opgaver af lignende karakter, som den bydende virksomhed har præsteret inden for de seneste 3 år. Ved ”opgaver af lignende karakter” forstås: Opgaver indeholdende ydelser svarende til de efterspurgte ydelser i udbudsbekendtgørelsen hos kunder med en årlig omsætning på mindst 500 000 000 DKK og som har EDI-opkobling. Referencerne bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

I) Navnet på kunden og hvis muligt en kontaktperson,

II) Kundens årlige omsætning,

III) Kort beskrivelse af leverancen (omfang, rolle og ansvar) og leverancens forløb,

IV) Eventuelle underleverandører,

V) Kontraktsum, gerne i DKK.

Den bydende virksomhed skal endvidere angive, hvis det påtænkes at anvende underleverandører i forbindelse med nærværende aftale og skal i givet fald give oplysninger om underleverandørernes tekniske kvalifikation, jf. ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at komme i betragtning til at vinde udbuddet skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav:

Mindst 3 referencer indenfor de seneste 3 år fra opgaver af lignende karakter, og for kunder (som f.eks. private virksomheder, institutioner, offentlige instanser osv.) med en årlig omsætning på over 500 000 000 DKK under kontraktens løbetid, og hvor der er anvendt EDI-opkobling.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er vedlagt et bilag benævnt CSR-krav til kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/11/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Elektronisk

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ingen adgang, da åbningen sker elektronisk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om klagenævnet for udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010,lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelsen af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgået i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2019