Supplies - 200851-2022

15/04/2022    S75

Slovakia-Trenčín: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2022/S 075-200851

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
National registration number: 31118259
Postal address: Študentská 2
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91150
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Reference number: TNUNI/NLZ 02/2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti

predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 845 956.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
38425700 Surface tension measuring instruments
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39299000 Glassware
42113170 Rotary equipment
33793000 Laboratory glassware
38431000 Detection apparatus
38344000 Pollution-monitoring devices
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
42931120 Tabletop centrifuges
38500000 Checking and testing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti I. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou meranie povrchovej energie v počte 1 ks;

Položka č. 2 Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu v počte 1 ks;

Položka č. 3 Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla v počte 1 ks;

Položka č. 4 Detektor mastných nečistôt v počte 1 ks;

Položka č. 5 Stolová odstredivka v počte 1 ks;

Položka č. 6 Testovacia komora v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
38300000 Measuring instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti II. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Konfokálny mikroskop v počte 1 ks;

Položka č. 2 Sada tvrdomerov v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214630 Scientific installations
44423850 Shapes
38500000 Checking and testing apparatus
48461000 Analytical or scientific software package
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
42677000 Parts of pneumatic tools
39241130 Utility knives
31217000 Surge suppressors
14522000 Industrial diamonds, pumice stone, emery and other natural abrasives
24960000 Various chemical products
24951311 Anti-freezing preparations
42955000 Parts of filtering machinery
38437000 Laboratory pipettes and accessories
43830000 Power tools
14811300 Grinding wheels
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
24310000 Basic inorganic chemicals
24311000 Chemical elements, inorganic acids and compounds
33600000 Pharmaceutical products
38430000 Detection and analysis apparatus
33698100 Microbiological cultures
24965000 Enzymes
33690000 Various medicinal products
33694000 Diagnostic agents
33790000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
33791000 Hygienic glassware
33792000 Pharmaceutical glassware
33793000 Laboratory glassware
33696500 Laboratory reagents
38434500 Biochemical analysers
38436000 Shakers and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Podrobné informácie o mieste donania sú uvedené v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tohto Oznámenia.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti III. predmetu zákazky sú nasledovné položky:

Položka č. 1 Kapiláry ku kapilárnemu reometru - 1 súbor;

Položka č. 2 ATR nadstavec s kryštálom z germánia - 1 ks;

Položka č. 3 Súbor vstrekolisových foriem - 1 súbor;

Položka č. 4 Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia - 1 súbor;

Položka č. 5 Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke - 1 súbor;

Položka č. 6 Spotrebný materiál do metalografického laboratória - 1 súbor;

Položka č. 7 Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass - 1 súbor;

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.3 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33790000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware - AA47
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti IV. predmetu zákazky je Položka č. 1: Platinové kelímky na tavenie skla - 2 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313011W442

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému

obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre

projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v

oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov

verejného obstarávateľa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 216-567974
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Kúpna zmluva 053/2022/TnUAD

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Škola.sk, s. r. o.
National registration number: 50293893
Postal address: Odborárska 21
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 83102
Country: Slovakia
E-mail: obchod@skola.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 174 110.00 EUR
Total value of the contract/lot: 172 310.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Kúpna zmluva č. 052/2022/TnUAD

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ECM Systems, s.r.o.
National registration number: 36415367
Postal address: 552
Town: Partizánska Ľupča
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 03215
Country: Slovakia
E-mail: ecmsystems@ecmsystems.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 313 975.00 EUR
Total value of the contract/lot: 311 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Kúpna zmluva č. 054/2022/TnUAD

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KVANT spol. s r.o.
National registration number: 31398294
Postal address: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 84248
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 332 091.32 EUR
Total value of the contract/lot: 325 020.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Kúpna zmluva č. 051/2022/TnUAD

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EXIMA, spol. s r.o.
National registration number: 31622666
Postal address: Lazovná 52
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97401
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 38 393.33 EUR
Total value of the contract/lot: 37 626.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na

vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií a nie je ani

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2022