Dostawy - 201010-2020

30/04/2020    S85

Polska-Warszawa: Rozległa sieć komputerowa

2020/S 085-201010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Czernik
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa – jednostka budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa podsystemu monitorowania przesyłek

Numer referencyjny: D/165/2019
II.1.2)Główny kod CPV
32430000 Rozległa sieć komputerowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podsystemu monitorowania przesyłek.

Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 555 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca realizacji (dostawy) przedmiotu zamówienia Zamawiający szczegółowo określił w załączniku nr 1 i 5 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podsystemu monitorowania przesyłek w ilościach:

1. oprogramowanie centralnego serwera podsystemu monitorowania przesyłek – w ilości – 1 szt.;

2. uruchomienie stanowisk STiRW-CKRW (CNMP) do administrowania systemem teleinformatycznym i zarządzania podsystemem monitorowania przesyłek i stanowiska monitorowania przesyłek przez służbę dyspozytorską wraz z przeszkoleniem administratora systemu centralnego (2 osoby) w ilości – 1 szt.;

3. pozyskanie (zastąpienie nowymi) zestawów stacjonarnych w jednostkach wojskowych dedykowanych do obsługi PKW wraz z przeszkoleniem administratorów (1 osoba) i operatorów (2 osoby) w ilości – 8 szt.;

4. uruchomienie stanowiska szkoleniowego z przeznaczeniem do szkolenia w CSLog w Grudziądzu wraz z przeszkoleniem specjalistów (2 osoby) w ilości – 1 szt.;

5. mobilne zestawy monitorowania na wyposażenie baz logistycznych z przeznaczeniem na zorganizowanie operacji międzynarodowych w kraju wraz z przeszkoleniem administratorów (1 osoba) i operatorów węzłów monitorowania (2 osoby) w ilości – 4 szt.

Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 246-605249
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 77/07/5/2020
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa podsystemu monitorowania przesyłek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. dr. J. Babińskiego 62A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 557 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 555 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Konsultacje techniczne w zakresie projektowania i budowy systemu identyfikacji RFID, pomocy w instalacji, konfiguracji systemu, przeprowadzenia testów, wsparcia technicznego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.

2. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.

3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2020