Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 201115-2018

12/05/2018    S90

Hiszpania-Alicante: Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej

2018/S 090-201115

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej

Numer referencyjny: AO/012/17
II.1.2)Główny kod CPV
42416000 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Urząd zamierza udzielić zamówienia dotyczącego opracowania projektu i wykonania późniejszych robót budowlanych związanych z budową nowego dźwigu, który będzie obsługiwać budynki AA1 i AA2, znajdującego się w części łączącej oba budynki, oraz platformy podnośnikowej w podziemiu -3 budynku AA1 (ostatnie działanie ma charakter opcjonalny).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 340 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45313000 Instalowanie wind i ruchomych schodów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), Hiszpania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie działania dotyczące zarządzania, kwestii technicznych i administracyjnych na potrzeby:

1) opracowania projektu realizacji i powiązanej dokumentacji uzupełniającej oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur prawnych. Projekt realizacji powinien opisywać szczegółowo roboty, które należy wykonać, proponowane urządzenia i instalacje konieczne do ich prawidłowego działania. Oferty przedstawione przez oferentów powinny zawierać projekt o wystarczającym poziomie szczegółowości, który umożliwi sprawdzenie wykonalności propozycji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w sekcji 4.2.1 specyfikacji technicznej;

2) realizacji robót. Wykonawca musi dokonać fizycznej realizacji robót opisanych w projekcie, łącznie z dostarczeniem wszystkich materiałów, zapewnieniem siły roboczej i sprzętu budowlanego, a także urządzeń określonych w projekcie. Zakres zamówienia obejmuje również testy i oddanie do użytku dźwigu i platformy podnośnikowej;

3) konserwacji w okresie gwarancji.

Zamówienie obejmuje również wszystkie działania techniczne, administracyjne, organizacyjne i kontrolne konieczne w celu zagwarantowania poziomu jakości robót przewidzianego w projekcie.

Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert nie obejmuje zadań nadzoru architektonicznego ani koordynacji bezpieczeństwa i higieny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 200-410757
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1120180021
Nazwa:

Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/05/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ferrovial Servicios, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: A-80241789
Adres pocztowy: C/ Quintanavides, 21, Parque Empresarial Via Norte, edificio 5
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Kod pocztowy: 28050
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 340 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburgo
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2018