Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 201121-2018

12/05/2018    S90    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Grécko-Maroussi: Služby organizovania podujatí a zabezpečovania stretnutí

2018/S 090-201121

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
Poštová adresa: 1 Vasilissis Sofias Street
Mesto/obec: Maroussi
Kód NUTS: EL30
PSČ: 15124
Štát: Grécko
Kontaktná osoba: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefón: +30 2814409711

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.enisa.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sieťová a informačná bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby organizovania podujatí a zabezpečovania stretnutí

Referenčné číslo: ENISA F-RED-18-T13
II.1.2)Hlavný kód CPV
79952000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) vyzýva na predloženie ponúk týkajúcich sa poskytovania služieb na podporu podujatí v rámci stretnutí, ktoré sa môžu uskutočniť v priestoroch ENISA alebo v priestoroch tretích osôb (nebytových). Organizovanie podujatí zahŕňa poskytovanie podpory pre ENISA s ohľadom na služby súvisiace s konferenciami, ako sú zasadacie miestnosti, miestni poskytovatelia reštauračných služieb, letenky, poskytovatelia služieb cestovných kancelárií, miestni poskytovatelia stravovania, miestna technická podpora, zariadenia na prijímanie hostí, technické vybavenie, výroba preukazov/menoviek, vybavovanie registrácie a prípadne tlmočnícke služby.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79952100
63510000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: EL30
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie služieb sa bude vyžadovať v celej Európskej únii, pričom veľká časť sa bude poskytovať v gréckych lokalitách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Následná rámcová zmluva sa uzavrie na počiatočné obdobie 12 mesiacov s možnosťou obnovenia každý rok, maximálne na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/06/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/06/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, Grécko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 právny zástupca za každého uchádzača. Uchádzači by mali agentúru informovať písomne o svojom zámere zúčastniť sa e-mailom na adresu procurement@enisa.europa.eu aspoň 3 pracovné dni pred otváraním obálok s ponukami. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/05/2018