Dostawy - 201136-2022

15/04/2022    S75

Polska-Bydgoszcz: Różne produkty lecznicze

2022/S 075-201136

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-183483)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532582266
Adres pocztowy: ul.Ujejskiego 75
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-168
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Ściesinski - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Tel.: +48 5236-55-495
Faks: +48 5236-55-752
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biziel.umk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Numer referencyjny: NZZ/20/P/22
II.1.2)Główny kod CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa produktów leczniczych materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-183483

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: II. Środki dowodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:
Zamiast:

1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które wykonawca musi załączyć do oferty i złożyć poprzez platformę zakupową:

1.1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.

1.2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3. Wypełniony i podpisany:

• załącznik nr 2 do SWZ (formularz oferty) – dotyczy wszystkich grup

• załącznik nr 2A do SWZ (szczegółowy formularz cenowy) – dotyczy wszystkich grup

1.4. Przedmiotowe środki dowodowe:

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy wszystkich grup.

b) dokumenty opisujące oferowany przedmiot zamówienia (np. karty danych technicznych, katalogi lub prospekty lub broszury lub instrukcje lub wyciągi z instrukcji użytkowania lub inne posiadane dokumenty opisowe) – dotyczy grup od 31 do 37.

1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie należy sporządzić według własnego wzoru wykonawcy.

Powinno być:

1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które wykonawca musi załączyć do oferty i złożyć poprzez platformę zakupową:

1.1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.

1.2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3. Wypełniony i podpisany:

• załącznik nr 2 do SWZ (formularz oferty) – dotyczy wszystkich grup

• załącznik nr 2A do SWZ (szczegółowy formularz cenowy) – dotyczy wszystkich grup

1.4. Przedmiotowe środki dowodowe:

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy wszystkich grup.

b) dokumenty opisujące oferowany przedmiot zamówienia (np. karty danych technicznych, katalogi lub prospekty lub broszury lub instrukcje lub wyciągi z instrukcji użytkowania lub inne posiadane dokumenty opisowe) – dotyczy grup od 31 do 37.

c) Aktualny dokument - deklaracja zgodności w przypadku oferowania wyrobów medycznych I klasy (niesterylnych, bez funkcji pomiarowej)

d) Aktualny dokument - deklaracja zgodności oraz certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w przypadku oferowania wyrobów medycznych o wyższej klasie niż podanej w ppkt. c

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

2.7. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

Powinno być:

2.7. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

2.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie należy sporządzić według własnego wzoru wykonawcy.

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

5.6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Powinno być:

5.6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.8.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: