Servicii - 201142-2018

12/05/2018    S90    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Studiu privind: Music Moves Europe — O strategie pentru exportul de muzică europeană

2018/S 090-201142

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Adresă: Rue Joseph II. 70
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-mail: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Fax: +32 22998243

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind: Music Moves Europe — O strategie pentru exportul de muzică europeană

Număr de referinţă: EAC/13/2018
II.1.2)Cod CPV principal
73210000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al acestei licitații este de a elabora o propunere pentru o strategie de export de muzică europeană care să promoveze diversitatea muzicală și talentul european dincolo de frontierele europene și care să îmbunătățească competitivitatea sectorului muzical european pe piața internațională.

Strategia îi va ajuta pe factorii de decizie naționali și europeni să ia decizii mai informate în ceea ce privește exportul de muzică și să permită factorilor de decizie din sectorul muzical să-și adapteze sau să-și alinieze alegerile din acest domeniu.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Propunerea pentru o strategie pentru exportul de muzică europeană, care va lua forma unui studiu, trebuie:

— să se bazeze pe factorii de succes ai strategiilor naționale existente pentru exportul de muzică și să completeze inițiativele existente pentru a încuraja circulația transfrontalieră a talentelor și a repertoriului emerge în curs de dezvoltare din Europa sau din afara acesteia,

— să examineze trăsăturile relevante ale celor mai importante piețe muzicale internaționale din perspectiva prevalenței și opțiunilor de intrare pentru repertoriul muzical european, precum și a factorilor restrictivi în această privință,

— să ia în considerare diferențele dintre țările UE în ceea ce privește facilitarea mobilității transfrontaliere în sectorul muzicii în Europa,

— în cele din urmă, să prezinte într-o abordare strategică principalele elemente și măsuri care ar facilita și promova accesul muzicii europene pe piața mondială, inclusiv recomandările pentru acțiunea la nivelul UE și național,

— strategia propusă trebuie să se bazeze pe un consens general între actorii-cheie, inclusiv birourile naționale de export de muzică din Europa. Organizarea unei conferințe de testare a constatărilor preliminare va face parte din contract.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Comisia Europeană, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură, programul de lucru anual, punctul 1.40
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/06/2018
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/07/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant.

Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu cu numărul de referință al licitației în subiectul e-mailului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/05/2018