Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 201142-2018

12/05/2018    S90    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Undersökning avseende: Music Moves Europe - En europeisk musikexportstrategi

2018/S 090-201142

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D - Culture and Creativity
Postadress: Rue Joseph II. 70
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-post: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Fax: +32 22998243

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning avseende: Music Moves Europe - En europeisk musikexportstrategi

Referensnummer: EAC/13/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det allmänna målet med denna infordran är att ta fram ett förslag till en europeisk musikexportstrategi, som marknadsför mångfalden i Europas musik och talang utanför de europeiska gränserna och som ökar konkurrenskraften för Europas musikbransch på den internationella marknaden.

Strategin ska hjälpa nationella och europeiska beslutsfattare att fatta mer informerade beslut när det gäller export av musik och göra det möjligt för beslutsfattare inom musikbranschen att ändra eller anpassa sina val inom det området.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förslaget till en europeisk musikexportstrategi som kommer att ske i form av en undersökning bör:

- bygga på framgångsfaktorerna för befintliga nationella strategier för musikexport och komplettera befintliga initiativ för att uppmuntra gränsöverskridande spridning av nya talanger och repertoar inom och utanför Europa,

- undersöka relevanta egenskaper hos de viktigaste internationella musikmarknaderna avseende förekomst av och möjligheter till tillgång till dessa marknader för europeisk musikrepertoar, samt de begränsande faktorerna i detta avseende,

- beakta skillnaderna mellan EU-länderna när det gäller att underlätta gränsöverskridande rörlighet inom musikbranschen i Europa,

- slutligen, på ett strategiskt tillvägagångssätt ange de viktigaste faktorerna och åtgärderna, som skulle underlätta och främja den europeiska musikens tillgång till den globala marknaden, inklusive rekommendationer för åtgärder på nationell nivå och EU-nivå,

- den föreslagna strategin bör grunda sig på en bred enighet bland nyckelaktörer, inklusive nationella exportkontor i Europa. Anordnande av en konferens för att pröva de preliminära slutsatserna kommer att ingå i ett kontrakt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur, årligt arbetsprogram, index 1.40
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/06/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/07/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen.

Av organisatoriska skäl och av säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID eller passnummer minst 3 arbetsdagar i förväg till:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu. Ange infordrans referensnummer i e-postmeddelandets ämnesrad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/05/2018