Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 20182-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Ostrołęka: Siurblių remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 010-020182

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
Adresas: ul. Elektryczna 5
Miestas: Ostrołęka
NUTS kodas: PL924
Pašto kodas: 07-401
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Daria Kwaśnik
El. paštas: kancelaria.ew@energa.pl
Telefonas: +48 586921857
Faksas: +48 586921880

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.energaostroleka.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Adresas: ul. Grunwaldzka 42A
Miestas: Pruszcz Gdański
NUTS kodas: PL633
Pašto kodas: 83-000
Šalis: Lenkija
El. paštas: kancelaria.ew@energa.pl
Telefonas: +48 586921857
Faksas: +48 586921880

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.energa-wytwarzanie.pl

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje
I.6)Pagrindinė veikla
Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Modernizacja układu pomp wody chłodzącej

Nuorodos numeris: ZP/EEO/170/2018/DK
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50511000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac obiektowych oraz uruchomienie układu pomp wody chłodzącej po zrealizowaniu prac modernizacyjnych i pomiarów odbiorowych zgodnie ze szczegółowym zakresem i wymaganiami zawartymi w SIWZ. Celem modernizacji jest poprawa sprawności pomp wody chłodzącej oraz przystosowanie do aktualnych warunków pracy elektrowni poprzez zapewnianie odpowiedniego zakresu regulacji pomp. Regulacja wydajności będzie realizowana poprzez zmianę kąta ustawienia łopat. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z opracowaniem Projektu podstawowego, wykonawczego w zakresie pomp (nie dotyczy opracowania projektu AKPiA, elektrycznego i budowlanego) oraz wykonania pomp.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL924
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac obiektowych oraz uruchomienie układu pomp wody chłodzącej po zrealizowaniu prac modernizacyjnych i pomiarów odbiorowych zgodnie ze szczegółowym zakresem i wymaganiami zawartymi w SIWZ. Celem modernizacji jest poprawa sprawności pomp wody chłodzącej oraz przystosowanie do aktualnych warunków pracy elektrowni poprzez zapewnianie odpowiedniego zakresu regulacji pomp. Regulacja wydajności będzie realizowana poprzez zmianę kąta ustawienia łopat. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z opracowaniem Projektu podstawowego, wykonawczego w zakresie pomp (nie dotyczy opracowania projektu AKPiA, elektrycznego i budowlanego) oraz wykonania pomp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Sprawność pompy / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Rozwiązania techniczne / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/03/2019
Pabaiga: 30/04/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Termin realizacji umowy wskazany w Sekcji II.2.7) jest liczone od dnia zawarcia umowy (szacowany termin zawarcia marzec 2019 r.) oraz do zakończenia ostatniego uruchomienia pompy PC1 do dnia 30.4.2021 r. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w SIWZ i załącznikach.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) z zastrzeżeniem art. 133 ust 4 Ustawy

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków powyżej, Wykonawcy składają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia,w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w Rozdziale XII SIWZ.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje zdolnością kredytową na kwotę 1 000 000 PLN (jeden milion). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności kredytowej jednego Wykonawcy potwierdzonych przez różne instytucje (banki). W przypadku konsorcjum, dopuszcza się sumowanie zdolności kredytowej poszczególnych członków konsorcjum, przy czym przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi dysponować zdolnością kredytową w wysokości min. 500.000 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków powyżej, Wykonawcy składają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia,w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w Rozdziale XII SIWZ.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotycząc zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1. zaprojektował, wykonał i dostarczył dwie pompy pionowe z układem regulacji zaoferowanym przez Wykonawcę (patrz pkt 2 Formularza Oferty) z regulacją wydajności poprzez zmianę kąta ustawienia łopatek, o przepływie nie mniejszym niż 30.000 m3/h i zakresie regulacji nie mniejszym niż od 65 % do 100 % wartości nominalnej przepływu, sprawności w nominalnym punkcie pracy nie mniejszej niż 85 %.

2. wykonał co najmniej dwie pracę w branży AKPiA w zakresie:

2.1. montaż urządzeń obiektowych i modyfikację oprogramowania aplikacyjnego w systemie sterowania Ovation firmy Emerson;

2.2. montaż urządzeń obiektowych i modyfikację oprogramowania aplikacyjnego w systemie sterowania układem elektrycznym Econtrolplus firmy Energotest;

2.3. montaż i uruchomienie sterowników pola w rozdzielnicach co najmniej 6 kV.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2. powyżej poprzez wykonanie powyższego zakresu prac (pkt 2.1-2.3. powyżej) łącznie w ramach jednego zamówienia, lub w ramach odrębnych zamówień, obejmujących poszczególne zakresy prac (pkt 2.1.-2.3. powyżej).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków powyżej, Wykonawcy składają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia,w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w Rozdziale XII SIWZ.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysiące 00/100 złotych).

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 13:30
Vieta:

Energa Wytwarzanie SA, ul. Grunwaldzka 42a, 83-000 Pruszcz Gdański

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej,zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone,przed ww. dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz.U.NBP z 2013 r. poz. 18).

2. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana według formuły „0-1”, tj.„spełnia” –„nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

6. Termin związania ofertą – 60 dni.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019