Works - 201873-2014

Display compact view

18/06/2014    S115

Netherlands-Utrecht: Construction work for highways, roads

2014/S 115-201873

Prior information notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
For the attention of: Marco de Regt
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Telephone: +31 6512322779

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rijkswaterstaat.nl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Housing and community amenities
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II.A: Object of the contract (Works)

II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
31083071: Project N18 Groenlo-Enschede („De Nieuwe Twenteroute”).
II.2)Type of contract and location of works
Main site or location of works: Oost-Gelre, Berkelland, Haaksbergen en Enschede.
NL21 Overijssel,NL NEDERLAND
II.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement: no
II.4)Short description of nature and scope of works
Het betreft een DBFM-overeenkomst, waarbij door de aanleg van een nieuw tracé tussen Groenlo en Enschede de verkeersveiligheid op de N18 en de leefbaarheid in de dorpskernen wordt verbeterd. Daarnaast verbetert hierdoor de bereikbaarheid en wordt de regionale economische ontwikkeling gestimuleerd.
De scope op hoofdlijnen is als volgt:
Op het gedeelte Groenlo – Haaksbergen wordt een nieuw tracé aangelegd (circa 20 km) met 2*1 rijstroken waarbij een aantal ongelijkvloerse aansluitingen op nieuwe verbindingswegen moeten worden gerealiseerd. Op het gedeelte Haaksbergen – Enschede wordt een nieuw tracé aangelegd (circa 7,2 km) met 2*2 rijstroken waarbij de aansluitingen alsmede de toe- en afritten en kruispunten moeten worden gerealiseerd en/of worden aangepast. De aansluiting Enschede-West wordt tevens uitgebreid met kwart klaverblad.
Behalve de realisatie van de nieuwe N18 moet een groot aantal bijkomende infrastructurele voorzieningen en maatregelen worden gerealiseerd c.q. worden gewijzigd waaronder circa 25 kunstwerken, circa 17 droge ecopassages en een groot aantal verbindingswegen.
De Opdrachtnemer dient ca. 7 km van het bestaande tracé N18 en de aansluiting op de A35 tijdens realisatie in stand te houden. De Opdrachtnemer dient het tracé Groenlo - Enschede gedurende 25 jaren na realisatie in stand te houden.
Tevens dient nieuw onderliggend wegennet (circa 44 km) te worden aangelegd welke niet tot de onderhoudscope behoort.
Opdrachtgever streeft er naar een Opdrachtnemer te contracteren die binnen de voorwaarden van de DBFM-overeenkomst de werkzaamheden op zodanige wijze organiseert, dat de hinder voor de omgeving en weggebruiker worden geminimaliseerd.
Verdeling in percelen: neen.

Lots

This contract is divided into lots: no
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)

45233100 Construction work for highways, roads, 66100000 Banking and investment services, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 71340000 Integrated engineering services

II.6)Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract
Scheduled date for start of award procedures: 14.11.2014
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.8)Additional information:

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode „Publiek opdrachtgeverschap”. De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkwaterstaat via het adres: hhtp://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Selectieleidraad opgesteld. Dit document is t.z.t. gratis te downloaden op www.tenderned.nl

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn, opgenomen in de Selectieleidraad die bij de Aankondiging beschikbaar wordt gesteld. Voor verdere informatie over de N18, zie www.rijkswaterstaat.nl/n18

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).
VI.3)Information on general regulatory framework
Relevant governmental Internet sites where information can be obtained

Tax legislation www.belastingdienst.nl

Official name: Belastingdienst
Country: Netherlands
Internet address: www.belastingdienst.nl

Environmental protection legislation www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Official name: Milieubescherming
Country: Netherlands
Internet address: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Employment protection and working conditions www.rijksoverheid.nl/ministeries/swz

Official name: Arbo
Country: Netherlands
Internet address: www.rijksoverheid.nl/ministeries/swz
VI.4)Date of dispatch of this notice:
13.6.2014