Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 20189-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Gdynia: Lokomotyvų ratų komplektų remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 010-020189

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni
Adresas: Bolesława Krzywoustego 7
Miestas: Gdynia
NUTS kodas: PL63
Pašto kodas: 81-035
Šalis: Lenkija
El. paštas: monika.jazdzewska@p-r.com.pl
Telefonas: +48 722340347
Faksas: +48 587211328

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.polregio.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wymiana kół monoblokowych w 24 zestawach kołowych z 3 autobusów szynowych serii SA138

Nuorodos numeris: PREF2-251-8/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50221300
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kół monoblokowych w 24 zestawach kołowych zgodnie z dokumentacją technologiczną pojazdu oraz normami wykazanymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) w 4 autobusach szynowych:

a) SA138-002 – 8 zestawów kołowych (4 zestawy kołowe napędowe i 4 zestawy toczne, wszystkie z tarczami hamulcowymi na kołach);

b) SA138-003 - 8 zestawów kołowych (4 zestawy kołowe napędowe i 4 zestawy toczne, wszystkie z tarczami hamulcowymi na kołach);

c) SA138-004 - 8 zestawów kołowych (4 zestawy kołowe napędowe i 4 zestawy toczne, wszystkie z tarczami hamulcowymi na kołach).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 561 000.00 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Chojnice

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Zakres prac obejmuje:

1) demontaż kół monoblokowych z zestawów kołowych,

2) wymianę kół monoblokowych na nowe, spełniające warunki normy PN-K91045/2002 wykazanej w Dokumentacji Systemu Utrzymania,

3) przełożenie tarcz hamulcowych na kołach zestawów kołowych,

4) zabielenie powierzchni ciernych tarcz hamulcowych,

5) przetoczenie zarysu okręgu tocznego do wymiaru zgodnego z rysunkiem technicznym – wymiary konstrukcyjne po przetoczeniu – wg kart pomiarowych dla P4 i P5 załączonych do Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,

6) wyważanie statyczne zestawów kołowych,

7) badanie defektoskopowe osi,

8) rewizję łożysk w maźnicach zestawów kołowych,

9) wypełnienie dla każdego zestawu kołowego kart pomiarowych wg wzoru załączonego do Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ;

2. Sposób wykonania zamówienia:

1) przekazanie zestawów kołowych w celu wymiany kół monoblokowych oraz ich zwrot po wykonaniu wszystkich czynności wskazanych w ustępie 2 nastąpi na ul. Tucholskiej 6A, w Chojnicach (89-600). Przekazanie i odbiór zestawów kołowych Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko.

2) Zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną.

3) Złom odzyskany podczas usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowi własność Zamawiającego i Wykonawca dostarczy go do Zamawiającego w dniu zwrotu zestawów kołowych.

4) Wszystkie operacje montażowe muszą być odebrane przez komisarza odbiorczego Zamawiającego.

5) Wymagany okres gwarancji – minimum 12 miesięcy

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 561 000.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym

2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę na wymianę kół monoblokowych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto w przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/02/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, stawiając się na godz. 10:30 w dniu określonym w ust. 1 u Zamawiającego pod adresem Gdynia ul. Bolesława Krzywoustego 7.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019