Paslaugos - 20191-2019

15/01/2019    S10

Lenkija-Jastrzębie-Zdrój: Mašinų remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 010-020191

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakład Wsparcia Produkcji
Adresas: Towarowa 1
Miestas: Jastrzębie-Zdrój
NUTS kodas: PL227 Rybnicki
Pašto kodas: 44-330
Šalis: Lenkija
El. paštas: przetargi@zwp.jsw.pl
Telefonas: +48 327564067

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.jsw.pl

Pirkėjo profilio adresas: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://zakupy.gkjsw.pl/
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice

Nuorodos numeris: 121/P/18
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50530000 Mašinų remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL229 Gliwicki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

KWK Knurów - Szczygłowice

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach KWK Knurów – Szczygłowice

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego montaż lub demontaż sekcji obudów zmechanizowanych w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN netto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej potwierdzać będzie:

2.1. dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, przewidziane do kierowania, nadzorowania i kontroli nad usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia w liczbie:

2.1.1. co najmniej 1 osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych,

2.1.2. co najmniej 10 osób dozoru ruchu o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych,

2.1.3. co najmniej 1 osoba posiadająca łączne kwalifikacje: pracownika służb BHP, o którym mowa § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa higieny pracy oraz dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego,

2.2. dysponowanie osobami posiadającymi następujące uprawnienia:

2.2.1. co najmniej 60 osób, posiadających świadectwo ukończenia kursu w zakresie konserwacji oraz montażu i demontażu obudów zmechanizowanych,

2.2.2. co najmniej 48 osób, posiadających uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek łańcuchowych,

2.2.3. co najmniej 8 osób, posiadających uprawnienia do obsługi kołowrotów EKO,

2.2.4. co najmniej 4 osoby, posiadające uprawnienia do obsługi kołowrotów KBH,

2.2.5. co najmniej 8 osób, posiadających uprawnienia do obsługi ciągników manewrowych spalinowych,

2.3. dla osób skierowanych do wykonywania usługi Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jednego pracownika większej ilości uprawnień do wykonania zadania, przy zastrzeżeniu, że ilość zatrudnionych pracowników musi być wystarczająca dla zapewnienia terminowego wykonania usługi,

2.4. osoby skierowane do wykonania usługi powinny wykazywać się znajomością konstrukcji sekcji obudów zmechanizowanych,

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

O udzieleniu zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej, zdolności technicznej oraz zdolności zawodowej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości: 80 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SIWZ

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 90 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Termin wykonania zamówienia wynosi 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za całe zadanie (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 18/04/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019