Usługi - 201919-2017

27/05/2017    S101    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania budynków

2017/S 101-201919

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
Szczecin
70-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, al. Piastów 48, 70-311 Szczecin
Tel.: +48 914494042
E-mail: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Faks: +48 914494690
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Budynek Jednostek Międzywydziałowych Dział Zamówień Publicznych, al. Piastów 48
Szczecin
70-311
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stępczyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział Zamówień Publicznych, 70-311 Szczecin, al. Piastów 48, pok. 406
Tel.: +48 914494042
E-mail: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zut.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystości obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, terenu wokół budynków wraz z obsługą szatni.

Numer referencyjny: ZP/A/ATG128/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90911200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystości obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, terenu wokół budynków wraz z obsługą szatni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Obiekty położone są na terenie Szczecina. W części zamówienia (zadanie 10) budynki zlokalizowane są w ośrodkach wypoczynkowych(OW) Zamawiającego położonych w Dziwnowie i Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) oraz na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (zadanie 11). Dodatkowe prace wykonywane w ramach „akcji zima” opisane w ramach poszczególnych zadań.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym podział na 11 zadań, miejsca podlegające sprzątaniu,rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług w raz z podziałem na zakresy (tygodniowy, miesięczny lub roczny) określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 567 020.78 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek przy ul. Janickiego 33 (budynek nr 14)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek przy ul. Janickiego 33 (budynek nr 14) 71-270 Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług w raz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1A do SIWZ.

Zakres czynności:

a. całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

b. profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

c. stosowanie własnych profesjonalnych maszyn, urządzeń oraz środków czystości, chemicznych

d. opróżnianie pojemników na śmieci wymiana worków

e. odkurzanie/zamiatanie wyznaczonej powierzchni

f. zmywanie na mokro wyznaczonej powierzchni

g. wycieranie kurzów z mebli, zabudów, parapetów, stołówk. oraz innych elementów znajdujących się wpomieszczeniu

h. Dezynfekcja oraz efektywne czyszczenie toalet (muszli klozetowej, pisuarów, kabiny prysznicowej)

i. Uzupełnienie papieru toaletowego, ręczników papierowych, zawieszek w muszlach ustępowych

j. Mycie i polerowanie baterii umywalkowych luster i ich ram

k. Inne prace zlecone przez Kierownika Obiektu, w tym mycie okien i przeszkleń.

l. sprzątanie w pomieszczeniach biurowych, socjalnych (kuchnie), w godzinach i terminach dopasowanych docharakterystyki pracy budynku w uzgodnieniu z

Kierownikiem Obiektu.

m. Wykonawca dołoży starań do zaangażowania osób, które na stałe będą wykonywały usługę sprzątania w w/w pomieszczeniach.

n. wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zauważonych ubytkach wadach wczyszczonych pomieszczeniach oraz innych zaobserwowanych nieprawidłowościach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 875.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej „Nowa Chemia”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej „Nowa Chemia”, al. Piastów 42, 71-065.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług w raz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1B do SIWZ w postaci tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 520.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątekdotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Elektryczny, ul. Sikorskiego 37, 70-313.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1C do SIWZ w postaci tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 171 350.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, al. Piastów 45, 70-310.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1D do SIWZ. Zakresy czynności w postaci tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 302 703.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1E do SIWZ. Zakresy czynności w postaci tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 215 150.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek Jednostek Międzywydziałowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, 70-311.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1F do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 209.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek Rektoratu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Rektoratu ul. Pułaskiego 10, 70-310.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1G do SIWZ. Zakresy czynności ujęte częściowo w tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 189 510.61 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Papieża Pawła VI 3B, 70-413 Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1H do SIWZ. Zakresy czynności ujęte w tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 156 280.11 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynki Wydziału Informatyki

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki Wydziału Informatyki ul. Żołnierska 49 i ul. Żołnierska 52, 71-210 Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1I do SIWZ. Zakresy czynności ujęte w tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 224 253.15 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informujeWykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynki Ośrodków Wypoczynkowych w Dziwnowie i Łukęcinie

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki Ośrodków Wypoczynkowych w Dziwnowie i Łukęcinie

adres:

1. ul. Kościelna 35,35a, 10 Dziwnów 72-420

2. OW Łukęcin 72-400.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1J do SIWZ. Zakresy czynności ujęte w tabeli. Część A – OW Dziwnów i Część B – OW Łukęcin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 154 918.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budynki Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Ostoja 10, 72-005 Przecław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy określony został w załączniku Nr 1K do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 250.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy do bieżącego postępowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Z uwagi na specyfikę swojej działalności Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje okresowe zwiększenia albo zmniejszenia wykonywania usługi na określonej powierzchni. Zarówno przy zwiększeniu albo zmniejszeniu zakres czynności wymienionych w załączniku nr 1 nie ulegnie zmianie. W celach rozliczeniowych przyjmuje się, że cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona według wzoru:

Cena oferty za miesiąc

— ----------------------------------------- = cena 1 m²

Podstawowa powierzchnia budynku

jako iloraz podstawowej powierzchni i ceny jaką zaoferował wykonawca dla jednego miesiąca. Wyjątek dotyczy Zadania 10 gdzie cena sprzątania 1m² powierzchni będzie liczona jako iloraz ceny za miesiąc i sumy powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej sprzątania.

a. [opcja zmniejszenia] W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługę Zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres będzie wyłączona z umowy. O wartość wyłączonej powierzchni wykonawca za dany miesiąc wystawi mniejszą fakturę zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy zmniejszenie nie może być większe niż 20 % wartości brutto całej umowy.

b.[opcja zwiększenia] W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę zamawiający informuje Wykonawcę jaka powierzchnia i na jaki okres zostanie dodana do umowy. O wartość dodanej powierzchni Wykonawca za dany miesiąc wystawi większą fakturę Zamawiającemu. W całym okresie trwania umowy wartość zwiększenia nie może przekroczyć 20 % wartości brutto całej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie będzie stanowić zmiany umowy. Harmonogram zmniejszenia lub zwiększenia usług sprzątania dotyczy tylko zakresu wskazanego już w danym zadaniu i zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Kierownika Obiektu przed skorzystaniem z prawa opcji. Z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia prac nie będą przysługiwać Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima”, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunki udziału w postępowaniu określone: w pkt 1 ppkt 3) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 3), polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy. W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII.

4. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca dołącza do oferty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca wypełniając oświadczenie JEDZ powinien stosować postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która dostępna jest na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia JEDZ mogą być złożone przez pełnomocnika,jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć osobne oświadczenie JEDZ, odrębnie dla każdego z podwykonawców.

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie JEDZ, dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dokumenty o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3):

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 3 ppkt. 1- 10 SIWZ.

Pozostałe informacje dotyczące składania dokumentów – zgodnie z zapisami działu VII pkt 4-18 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jednej usługi, polegającej na sprzątaniu budynków (dotyczy zadania 1-11)

zrealizowanych na kwoty nie mniejsze określone jako minimalny poziom.

Wartość wykazana ma być wartością jednej umowy – odpowiednio do wybranej części. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie wartością może być suma tych zadań wskazana na jednej umowie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie – załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ppkt 1) wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jednej usługi, polegającej na sprzątaniu budynków (dotyczy zadania 1-11)

zrealizowanych na kwoty nie mniejsze niż:

Zadanie 1 – 10 000 PLN brutto

Zadanie 2 – 50 000 PLN brutto

Zadanie 3 – 150 000 PLN brutto

Zadanie 4 – 200 000 PLN brutto

Zadanie 5 – 200 000 PLN brutto

Zadanie 6 – 20 000 PLN brutto

Zadanie 7 – 150 000 PLN brutto

Zadanie 8 – 150 000 PLN brutto

Zadanie 9 – 150 000 PLN brutto

Zadanie 10 – 100 000 PLN brutto

Zadanie 11 – 30 000 PLN brutto

wartość wykazana ma być wartością jednej umowy – odpowiednio do wybranej części. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie wartością może być suma tych zadań wskazana na jednej umowie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie – załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określają załączniki nr 5 do SIWZ – wzór umowy. Umowa będzie dotyczyła każdego zadania odrębnie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 046-084332
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Szczecin, al. Piastów 48, 70-311, IV piętro, sala konferencyjna 430.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Monika Stępczyńska

Joanna Gęślowska

Agnieszka Józefacka.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Styczeń-kwiecień 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według zadań 1-11.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, na każdą z części postępowania osobno (dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawcę na wybraną(e)

lub też wszystkie części – zadania postępowania) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

9. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.zut.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

10. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego – art. 38 ust. 6 ustawy.

13. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

14. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Zamawiający informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, pozyskanych w związku z jego przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin, zwany dalej Zamawiającym.

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

3) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4) Podanie Zamawiającemu danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ppkt 2).

15. Zamawiający wymaga wniesienia wadium- rozdział IX SIWZ.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców – zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ.

17. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z zapisami rozdziału XVII SIWZ.

18. Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wystąpienia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. sprzątania wewnątrz budynku, obsługi szatni, sprzątania terenów zewnętrznych w tym koszenie trawy i prac związanych z „akcją zima, nie więcej niż o 50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

19. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania opisane są w rozdziale XV SIWZ

20. Postanowienia związane z podpisaniem umowy dział XVI.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-675
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art.179 – 198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-675
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017