Dostawy - 201944-2015

Wyświetl widok skrócony

11/06/2015    S111

Polska-Szczytno: Urządzenia lotniskowe

2015/S 111-201944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kalinowska – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
E-mail: biuro@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów wraz z Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn–Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz instalacją i uruchomieniem, urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów oraz infrastruktury telekomunikacyjnej służb lotniska, w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013”, zgodnie z zakresem określonym szczegółowo w treści SIWZ.
Cześć 1 – dostawa pneumatycznego urządzenia rozruchowego (ASU) szt. 1
Część 2 – dostawa ciągników elektrycznych handlingowych – szt. 2
Cześć 3 – dostawa autocysterny lotniskowej na paliwo JET-A1 – szt.1
Część 4 – dostawa samochodu operacyjnego dyżurnego – koordynatora follow-me szt. 1
Część 5 – dostawa agregatu prądotwórczego GPU (dwunapięciowy) 90 kVA – szt.1
Część 6 – dostawa kompaktowej oczyszczarki lotniskowej – szt.1
Część 7 – dostawa samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przed odlodzeniem – szt. 1
Część 8 – dostawa przyczep do transportu bagażu – szt. 6
Część 9 – dostawa schodów pasażerskich ciąganych średnich – szt. 1
Część 10 – dostawa schodów samojezdnych – szt.1
Część 11 – dostawa taśmociągu samojezdnego elektrycznego – szt.1
Część 12 – zaprojektowanie i dostawa systemu łączności radiowej wraz z instalacją Infrastruktury telekomunikacyjnej służb lotniska.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000 Urządzenia lotniskowe, 34142100 Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą, 30214000 Stacje robocze, 32236000 Radiotelefony, 48620000 Systemy operacyjne, 48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego, 50333100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych, 51311000 Usługi instalowania urządzeń radiowych, 51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych, 72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu, 72254100 Usługi w zakresie testowania systemu, 72268000 Usługi dostawy oprogramowania, 72263000 Usługi wdrażania oprogramowania, 72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania, 72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, 34110000 Samochody osobowe, 34969200 Schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.11.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 12-017994 z dnia 17.1.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 34-058719 z dnia 18.2.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 41-070590 z dnia 27.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów wraz z Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn–Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013
Część nr: 5 - Nazwa: Część 5 dostawa agregatu prądotwórczego GPU
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: TLD Europe
Adres pocztowy: 3 rue Gustave Eiffel
Miejscowość: Montlouis sur Loire
Kod pocztowy: 37270
Państwo: Francja

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 206 063,83 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 206 900 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.6.2015